14 December 2016

Τι κόσμος κυκλοφορεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα...

και τι μυαλά κουβαλάει.
Ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβα!)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ


Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
Μαθηματικός - Καθηγητής ΤΕΙ
Παλαιολόγου 9 - 412 23 ΛΑΡΙΣΑ
Κιν.: 6974 31 91 31
Ἱστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr                     

Εν Λαρίση τῆ 13/12/2016
ΠΡΟΣ 
τούς Ἐρευνητάς τῶν Θετικῶν καί Θεωρητικῶν Ἐπιστημῶν
             
Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι!  

Συνεχίζων τήν ἐνημέρωσίν σας περί τῆς ὑπερτεσσαρακονταετοῦς ἐρεύνης μου ἐπί τῆς Μαθηματικῆς Δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῆς Τεχνολογίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, σᾶς ἐκθέτω τά πορίσματα -ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας- πού ἀφοροῦν εἰς τά τρία ἂλυτα προβλήματα τῆς ἐπιστήμης, (1) τήν προέλευσιν τῆς Ἀνθρωπότητος, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.            
       
       Μετά τιμῆς
   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
      Καθηγητής ΤΕΙ

   Η Λεξαριθμική θεωρία, διά τῆς ἀξιωματικῆς δομῆς της, δίδει λύσεις  εἰς τά τρία θρυλικά, καί συγχρόνως μυστηριώδη προβλήματα – θά ἠδύνατο νά λεχθῆ -  πού ἀπασχολοῦν τήν ἐπιστήμην, (1) τἠν προέλευσιν τοῦ Ἀνθρώπου, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.
   Διά τό (1) ἀποφαίνονται κατηγορηματικῶς αἱ ἀνακαλυφθεῖσαι σχέσεις, (α) «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΣΑΣΩΝ»: (ΑΜΙΓΗΣ) / (ΗΈΛΛΗΝ) 262 /131= 2, (ΑΜΙΓΗΣ) / (Η ΈΛΛΗΝ) = 262 /131= 2  καί (β) ἡ «ΣΧΕΣΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ: (Ο ΜΙΓΑΣ) = ΈΛΛΗΝΑΣ = 324, αἱ ὁποῖαι δίδουν τούς ὁρισμούς τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ» καί «Η ΈΛΛΗΝ» (ἀρχαιοελληνικαί μορφαί) καί τῆς ἐννοίας «ΈΛΛΗΝΑΣΣ» (νεοελληνική μορφή): αἱ ἒννοιαι ἡ «ΑΜΙΓΗΣ», ὁ «ΑΜΙΓΗΣ»  (ἂνευ ἀναμίξεως μετ’ ἂλλων γενῶν) καί (Ο ΜΙΓΑΣ) (μετ’ ἀναμίξως μετ’ ἂλλων γενῶν) ἐκκινοῦν ἐκ τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ», «ἡ ΈΛΛΗΝ» καί «ἛΛΛΗΝΑΣ» καί ἐπιστρέφουν εἰς αὐτάς ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον. Ἐξ αὐτῶν, ἡ μέν πρώτη ὁδηγεῖ εἰς τούς οὐρανίους ἀμιγεῖς  Ἓλληνας θεούς, αἱ δέ δεύτεραι εἰς τούς γηίνους μιγεῖς Ἓλληνας ἡμιθέους.
   Πόρισμα 1ον: Οἱ Ἓλληνες οὐράνιοι θεοί, ἀναμιχθέντες μετά τῶν ἀνθρωποειδῶν τῆς γῆς (Νεάντερταλ;), ἐδημιούργησαν τούς ἡμιθέους γηίνους Ἓλληνας, καί αὐτοί μέ την σειράν των διεμόρφωσαν  βαθμιαίως τήν Ἀνθρωπότητα.
   Διά τό (2), ἡ διαμόρφωσίς του ἐκκινᾶ ἐκ τῆς περιβοήτου φράσεως τοῦ Ἀριστοτέλους «Ἀρκάδες Προσέλληνοι» (οἱ Ἀρκάδες ὑπῆρχον πρίν τήν ἒλευσιν τῆς σελήνης), ὃπου οἱ Σελῆνοι (τό ἀπομένον ὂνομα μετά τήν ἀφαίρεσιν τῆς προθέσεως «προ») πρέπει νά ταυτισθοῦν μέ τούς ούρανίους Ἓλληνας θεούς: Τό «Σελῆνοι» εἶναι συνώνυμον τοῦ «Σεληναῖοι», τό ὁποῖον ὁμως εὑρίσκεται εἰς «ΣΧΕΣΙΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΛΟΓΟΥ Φ» (ἢ Χρυςῆς Τομῆς Φ) μετά τοῦ ὀνόματος «Ἀνθρωπότης»: [Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ, ΣΕΛΗΝΑΙΟΙ] à1626/384 =ΦΦΦ =Φ3
   (οἱ δύο ἒννοιαι εἶναι ὃμοιαι μορφαί, ἀνήκουν εἰς τήν αὐτήν διαλεκτικήν μεταβολήν).  
   Σημείωσις: Τό ὃτι ἡ σελήνη καί οϊ Σελῆνοι κινοῦνται ἀμφιδρόμως (πηγαινοέρχονται - ἂνοδος καί κάθοδος) συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὃτι τό ὂνομα (μετά τοῦ άρθρου του - ΟΙ ΣΕΛΗΝΟΙ) ἀνήκει εἰς τήν ἰσόψηφον ὀμάδα 453, τῆς ὁποίας τά ὂντα διαγράφουν ἀμφιδρόμους κινήσεις.
   Πόρισμα 2ον: Οἱ δημιουργοί τῆς Ἀνθρωπότητος συνδέονται μετά τῆς σελήνης κατά μεταφυσικόν τρόπον (;).
   Διά τό (3), αἱ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΑΣΩΝ»: (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ) / (Η ΔΟΥΛΕΙΑ) = 1056/528 =2, (Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ) / (Η ΘΑΛΑΣΣΑ) = 900/450 =2, καί (ΠΕΝΤΑΔΙΚΟΣ) / (ΕΞΑΔΙΚΟΣ) = 740/370 = 2 δέν ἀφήνουν οὐδέν περιθώριον  μή ἀποδοχῆς τῶν ἐξαγομένων πορισμάτων:
(4) Κάθε ἐπανάστασις ἐκκινᾶ ἐκ τῆς δουλείας καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτήν.
(5) Ἡ Ἀτλαντίς ἐκκινᾶ ἐκ τῆς θαλάσσης καί ἐπιστρέφει εἰς αυτήν ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον.   
(6) Ὃ, τι συνίσταται εκ πέντε ἐκκινᾶ ἐκ τοῦ ὃ,τι συνίσταται ἐξ ἓξ καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτό.       
   Τάς (4) καί (5) σχέσεις διαπασῶν θά ἠδύνατο κανείς ὁριακῶς νά ἀμφισβητήση, ἀλλά τήν (6) εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν, διότι ἡ σχέσις αὐτή ἀποδεικνύεται καί μαθηματικῶς: Τό ἰσόπλευρον τρίγωνον (ἑξαδικός - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν ἑξάγωνον), ἐφαρμόζοντες τήν ἀκολουθίαν τῶν προσεγγιστικῶν γνωμόνων καθ  Ἣρωνα – Μαρκᾶτον, μετατρέπεται σταδιακῶς εἰς χρυσόν τρίγωνον (πενταδικός - γωνίαι 72, 72, 36 μοιρῶν – συνδέεται μέ τήν χρυσήν τομήν Φ - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν πεντάγωνον) [βλέπε: την πλήρη ἀποδεικτικήν διαδικασίαν, 2ον συνημμένον].
   Πόρισμα 3ον: Φαίνεται ὃτι αἱ ἀνακαταδύσεις τῆς Ἀτλαντίδος συνδέονται μετά τῶν ἀνόδων (ἀναχωρήσεις τῆς σελήνης) καί καθόδων (ἀφίξεις, ἐλεύσεις) τῆς σελήνης, κατά συγχρονισμόν.  Ἐκτιμῶ δέ ὃτι εἰς τό χρονικόν διάστημα τῶν 75 000 χιλιάδων ἐτῶν π.Χ., περίπου, ἀπό σήμερον, ἡ Ἀτλαντίς ἒχει διαγράψει ἓνα καί ἣμισυ κύκλους καί ὑπολείπεται ἡ συμπλήρωσίς του: 
   1ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἂφιξις, ἒλευσις) τῆς σελήνης, μέ βαθμιαίαν κατάδυσιν τῆς προὑπαρχούσης Ἀτλαντίδος εἰς τά ἒγκατα τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ, καί δημιουργία τῆς Ἀνθρωπότητος.
   1ος κύκλος: Ἂνοδος  (ἀναχώρησις) τῆς Σελήνης καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος.
   2ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἒλευσις, ἂφιξις) τῆς σελήνης (Προσέληνοι Ἀρκάδες) καί κατάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος (Πλάτων΅Τίμαιος καί Κριτίας).
   2ος κύκλος:  Ἂνοδος (ἀναχώρησις) τῆς Ἀτλαντίδος καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ!