14 December 2016

Τι κόσμος κυκλοφορεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα...

και τι μυαλά κουβαλάει.
Ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβα!)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ


Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
Μαθηματικός - Καθηγητής ΤΕΙ
Παλαιολόγου 9 - 412 23 ΛΑΡΙΣΑ
Κιν.: 6974 31 91 31
Ἱστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr                     

Εν Λαρίση τῆ 13/12/2016
ΠΡΟΣ 
τούς Ἐρευνητάς τῶν Θετικῶν καί Θεωρητικῶν Ἐπιστημῶν
             
Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι!  

Συνεχίζων τήν ἐνημέρωσίν σας περί τῆς ὑπερτεσσαρακονταετοῦς ἐρεύνης μου ἐπί τῆς Μαθηματικῆς Δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῆς Τεχνολογίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, σᾶς ἐκθέτω τά πορίσματα -ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας- πού ἀφοροῦν εἰς τά τρία ἂλυτα προβλήματα τῆς ἐπιστήμης, (1) τήν προέλευσιν τῆς Ἀνθρωπότητος, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.            
       
       Μετά τιμῆς
   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
      Καθηγητής ΤΕΙ

   Η Λεξαριθμική θεωρία, διά τῆς ἀξιωματικῆς δομῆς της, δίδει λύσεις  εἰς τά τρία θρυλικά, καί συγχρόνως μυστηριώδη προβλήματα – θά ἠδύνατο νά λεχθῆ -  πού ἀπασχολοῦν τήν ἐπιστήμην, (1) τἠν προέλευσιν τοῦ Ἀνθρώπου, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.
   Διά τό (1) ἀποφαίνονται κατηγορηματικῶς αἱ ἀνακαλυφθεῖσαι σχέσεις, (α) «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΣΑΣΩΝ»: (ΑΜΙΓΗΣ) / (ΗΈΛΛΗΝ) 262 /131= 2, (ΑΜΙΓΗΣ) / (Η ΈΛΛΗΝ) = 262 /131= 2  καί (β) ἡ «ΣΧΕΣΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ: (Ο ΜΙΓΑΣ) = ΈΛΛΗΝΑΣ = 324, αἱ ὁποῖαι δίδουν τούς ὁρισμούς τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ» καί «Η ΈΛΛΗΝ» (ἀρχαιοελληνικαί μορφαί) καί τῆς ἐννοίας «ΈΛΛΗΝΑΣΣ» (νεοελληνική μορφή): αἱ ἒννοιαι ἡ «ΑΜΙΓΗΣ», ὁ «ΑΜΙΓΗΣ»  (ἂνευ ἀναμίξεως μετ’ ἂλλων γενῶν) καί (Ο ΜΙΓΑΣ) (μετ’ ἀναμίξως μετ’ ἂλλων γενῶν) ἐκκινοῦν ἐκ τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ», «ἡ ΈΛΛΗΝ» καί «ἛΛΛΗΝΑΣ» καί ἐπιστρέφουν εἰς αὐτάς ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον. Ἐξ αὐτῶν, ἡ μέν πρώτη ὁδηγεῖ εἰς τούς οὐρανίους ἀμιγεῖς  Ἓλληνας θεούς, αἱ δέ δεύτεραι εἰς τούς γηίνους μιγεῖς Ἓλληνας ἡμιθέους.
   Πόρισμα 1ον: Οἱ Ἓλληνες οὐράνιοι θεοί, ἀναμιχθέντες μετά τῶν ἀνθρωποειδῶν τῆς γῆς (Νεάντερταλ;), ἐδημιούργησαν τούς ἡμιθέους γηίνους Ἓλληνας, καί αὐτοί μέ την σειράν των διεμόρφωσαν  βαθμιαίως τήν Ἀνθρωπότητα.
   Διά τό (2), ἡ διαμόρφωσίς του ἐκκινᾶ ἐκ τῆς περιβοήτου φράσεως τοῦ Ἀριστοτέλους «Ἀρκάδες Προσέλληνοι» (οἱ Ἀρκάδες ὑπῆρχον πρίν τήν ἒλευσιν τῆς σελήνης), ὃπου οἱ Σελῆνοι (τό ἀπομένον ὂνομα μετά τήν ἀφαίρεσιν τῆς προθέσεως «προ») πρέπει νά ταυτισθοῦν μέ τούς ούρανίους Ἓλληνας θεούς: Τό «Σελῆνοι» εἶναι συνώνυμον τοῦ «Σεληναῖοι», τό ὁποῖον ὁμως εὑρίσκεται εἰς «ΣΧΕΣΙΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΛΟΓΟΥ Φ» (ἢ Χρυςῆς Τομῆς Φ) μετά τοῦ ὀνόματος «Ἀνθρωπότης»: [Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ, ΣΕΛΗΝΑΙΟΙ] à1626/384 =ΦΦΦ =Φ3
   (οἱ δύο ἒννοιαι εἶναι ὃμοιαι μορφαί, ἀνήκουν εἰς τήν αὐτήν διαλεκτικήν μεταβολήν).  
   Σημείωσις: Τό ὃτι ἡ σελήνη καί οϊ Σελῆνοι κινοῦνται ἀμφιδρόμως (πηγαινοέρχονται - ἂνοδος καί κάθοδος) συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὃτι τό ὂνομα (μετά τοῦ άρθρου του - ΟΙ ΣΕΛΗΝΟΙ) ἀνήκει εἰς τήν ἰσόψηφον ὀμάδα 453, τῆς ὁποίας τά ὂντα διαγράφουν ἀμφιδρόμους κινήσεις.
   Πόρισμα 2ον: Οἱ δημιουργοί τῆς Ἀνθρωπότητος συνδέονται μετά τῆς σελήνης κατά μεταφυσικόν τρόπον (;).
   Διά τό (3), αἱ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΑΣΩΝ»: (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ) / (Η ΔΟΥΛΕΙΑ) = 1056/528 =2, (Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ) / (Η ΘΑΛΑΣΣΑ) = 900/450 =2, καί (ΠΕΝΤΑΔΙΚΟΣ) / (ΕΞΑΔΙΚΟΣ) = 740/370 = 2 δέν ἀφήνουν οὐδέν περιθώριον  μή ἀποδοχῆς τῶν ἐξαγομένων πορισμάτων:
(4) Κάθε ἐπανάστασις ἐκκινᾶ ἐκ τῆς δουλείας καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτήν.
(5) Ἡ Ἀτλαντίς ἐκκινᾶ ἐκ τῆς θαλάσσης καί ἐπιστρέφει εἰς αυτήν ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον.   
(6) Ὃ, τι συνίσταται εκ πέντε ἐκκινᾶ ἐκ τοῦ ὃ,τι συνίσταται ἐξ ἓξ καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτό.       
   Τάς (4) καί (5) σχέσεις διαπασῶν θά ἠδύνατο κανείς ὁριακῶς νά ἀμφισβητήση, ἀλλά τήν (6) εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν, διότι ἡ σχέσις αὐτή ἀποδεικνύεται καί μαθηματικῶς: Τό ἰσόπλευρον τρίγωνον (ἑξαδικός - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν ἑξάγωνον), ἐφαρμόζοντες τήν ἀκολουθίαν τῶν προσεγγιστικῶν γνωμόνων καθ  Ἣρωνα – Μαρκᾶτον, μετατρέπεται σταδιακῶς εἰς χρυσόν τρίγωνον (πενταδικός - γωνίαι 72, 72, 36 μοιρῶν – συνδέεται μέ τήν χρυσήν τομήν Φ - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν πεντάγωνον) [βλέπε: την πλήρη ἀποδεικτικήν διαδικασίαν, 2ον συνημμένον].
   Πόρισμα 3ον: Φαίνεται ὃτι αἱ ἀνακαταδύσεις τῆς Ἀτλαντίδος συνδέονται μετά τῶν ἀνόδων (ἀναχωρήσεις τῆς σελήνης) καί καθόδων (ἀφίξεις, ἐλεύσεις) τῆς σελήνης, κατά συγχρονισμόν.  Ἐκτιμῶ δέ ὃτι εἰς τό χρονικόν διάστημα τῶν 75 000 χιλιάδων ἐτῶν π.Χ., περίπου, ἀπό σήμερον, ἡ Ἀτλαντίς ἒχει διαγράψει ἓνα καί ἣμισυ κύκλους καί ὑπολείπεται ἡ συμπλήρωσίς του: 
   1ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἂφιξις, ἒλευσις) τῆς σελήνης, μέ βαθμιαίαν κατάδυσιν τῆς προὑπαρχούσης Ἀτλαντίδος εἰς τά ἒγκατα τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ, καί δημιουργία τῆς Ἀνθρωπότητος.
   1ος κύκλος: Ἂνοδος  (ἀναχώρησις) τῆς Σελήνης καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος.
   2ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἒλευσις, ἂφιξις) τῆς σελήνης (Προσέληνοι Ἀρκάδες) καί κατάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος (Πλάτων΅Τίμαιος καί Κριτίας).
   2ος κύκλος:  Ἂνοδος (ἀναχώρησις) τῆς Ἀτλαντίδος καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ! 


05 July 2016

Μπαρουφολογία I

του Χρήστου Ράπτη, iefimerida, 5/7/2016
Αν ήταν απλά ένας κοινός τσαρλατάνος που μεταμφιέστηκε σε οικονομολόγο (και υπουργό Οικονομικών), θα είχε πλάκα να τον ποτίζουμε ρακές και να τον βάζουμε να μας εξηγεί στις ταβέρνες πώς θα άλλαζε την Ευρώπη και τον κόσμο.


Αν ήταν απλά ένα ψώνιο, κάτι σαν τον Δελαπατρίδη που παριστάνει τον λόγιο σε κάτι (άφραγκα και ξιπασμένα) αστικά σαλόνια, θα ήταν και πάλι χαριτωμένος -το πολύ πολύ να τον στέλναμε σε κάνα διαγωνισμό bodybuilding για να νιώσει έστω και λίγο την αντρική βαρβατίλα.
Ο άνθρωπος όμως είναι βαριά κυνικός, βαριά ανεύθυνος που ρήμαξε τη χώρα ετοιμάζοντας εκτροπές που λίγο έλειψε να μας οδηγήσουν σε τραγωδία.
Για τον λόγο αυτό η μελλοντική πλειοψηφία οφείλει να τον παραπέμψει στο Ειδικό Δικαστήριο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Για να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλοι Μπαρουφάκηδες που θα θελήσουν να παίξουν με την υπόσταση και την ίδια την ύπαρξη ενός ολόκληρου έθνους.

του Θάνου Οικονομόπουλου, iefimerida, 5/7/2016
Ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι όλη αυτή την.. ταραχή που ξέσπασε με τις αποκαλύψεις του Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε, για τις εγκληματικές κινήσεις και μεθοδεύσεις Βαρουφάκη έναν ακριβώς χρόνο πριν.
Τι το καινούργιο, που δεν ξέραμε ήδη, αποκαλύπτει ο Αμερικανός σύμβουλος του πρώην παλιάτσου-υπουργού; Δεν είναι γνωστές οι παρασκηνιακές προετοιμασίες για... κατάληψη του Νομισματοκοπείου, σύλληψης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και εθνικοποίηση του ιδρύματος, για επιστράτευση των δημοσίων υπαλλήλων, για πληρωμή μισθών και συντάξεων, μετά την επιστροφή στην δραχμή, με υποσχετικές;
Και τι... όψιμη πρεμούρα έχει πέσει για παραπομπή του εγωπαθούς καραγκιόζη στο Ειδικό Δικαστήριο; Σύμφωνοι, βαρύνεται με εγκλήματα κατά της χώρας, όσο... “χαριτωμένα” και με κραυγές “ουάου!” κι' αν τα διέπραττε. Και του αξίζει κάποια τιμωρία- αν υποτεθεί ότι οι “εξεταστικές” και τα “εδικά δικαστήρια” καταλήγουν ποτέ σε τιμωρίες...
Αλλά, μια στιγμή: όλη αυτή η μυστική συνωμοσία, το περιβόητο “Plan X”, του Βαρουφάκη με συμμετοχή υπουργών και κυβερνητικών συμβούλων δεν προετοιμαζόταν; Το περιβόητο “ο στρατός εγγυάται την σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας ...” που εκστόμισε δημοσίως ο Καμμένος εκείνη την κολασμένη περίοδο, ένα χρόνο πριν, του... ξέφυγε σαν από χαζό παιδί χαρά γεμάτο; Και επιτέλους, κάποιος Αλέξης Τσίπρας ... που βρισκόταν και τι δουλειά έκανε πέρσι τέτοιες μέρες; Δεν ήξερε τίποτε για τα εξυφαινόμενα, δεν είχε πάρει πρέφα τι προετοίμαζαν υπουργοί του;
Και τότε γιατί ο Βαρουφάκης δημοσίως και επισήμως τον έχει κατηγορήσει ότι “ήταν απολύτως ενήμερos και είχε δώσει την έγκρισή του για την υλοποίηση του Plan X!”, σπεύδοντας, μάλιστα, να τον προειδοποιήσει σαφώς και σε στιλ... μαφίας, ότι “αν πέσει αυτός, θα πάρει κι' εκείνον μαζί του...”, χωρίς το Μέγαρο Μαξίμου να τολμήσει να βγει και να τον αποκαλέσει κοινό συκοφάντη;
Ο Βαρουφάκης, ο όποιος Βαρουφάκης, δεν θα μπορούσε ποτέ να παρασύρει μόνος του μια ολόκληρη χώρα στην άβυσσο. Κι' αν το αποτολμούσε, θα τον είχαν σταματήσει εγκαίρως. Υπήρξε γενικό σχέδιο “ηρωικής εξόδου” της χώρας από την Ευρώπη και...όραμα λατινοαμερικανοποίησής της. Το κατάπτυστο “δημοψήφισμα”, σε ποια βάση και με ποια “ιδεολογική” υποστήριξη έγινε; Και είναι πάλι τρελός ο Βαρουφάκης, που δηλώνει ότι “εκείνο το βράδυ, πήγα στο Μαξίμου χαρούμενος και αισιόδοξος, γιατί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν αυτό που περιμέναμε, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μα, αλλά διαπίστωσα ένα κλίμα μεταστροφής και δυσφορίας...”;
Αυτή η μεταστροφή και η αναγκαστική προσγείωση του κ. Τσίπρα στην πραγματικότητα, προφανώς έγινε κατόπιν συμβουλευτικής μεσολαβήσεως. Από έξω, ή ίσως και από μέσα. Κάποιος θα του είπε την κρίσιμη ώρα... “του μεγάλου ναι και του μεγάλου όχι”, ότι όχι μόνο θα βούλιαζε την Ελλάδα, όχι μόνο θα κινδύνευε να διωχθεί επί εσχάτη προδοσία, αλλά θα έβαζε ταφόπετρα για τα καλά για την αριστερά στην Ελλάδα. Ίσως αυτό το τελευταίο, στο ιδεοληπτικό κεφάλι του, να μέτρησε περισσότερο. Ιδίως αν η προειδοποίηση προήλθε από κάποιον παλιό πολιτικό του αντίπαλο, τον οποίο θαύμαζε, εκτιμούσε και διατηρούσε (και διατηρεί...) καλές σχέσεις...
Το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν είναι αν ο Βαρουφάκης, αν ακόμη και ο ίδιος ο Τσίπρας παραπεμφθούν και τιμωρηθούν από ένα Ειδικό Δικαστήριο. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο ιδεοληπτικός εσμός που μας κυβερνάει, δεν πήρε το μάθημά του από τα τόσα παθήματα, ούτε έχει αλλάξει μυαλά. Συνεχίζει να λέει ψέμματα στους μέσα και στους έξω, να πιστεύει ότι μπορεί άλλα να λέει και άλλα να κάνει, να αποτελειώνει την (όση της άφησε...) αξιοπιστία της χώρας- το παράδειγμα της γελοίας κουτοπονηριάς Δρίτσα με την συμφωνία με την Cosco, είναι κάτι περισσότερο από ενδεικτικό. Δεν μπορούν ν' αλλάξουν, απλώς επειδή... δεν θέλουν. Κι' αυτό, είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα...
Παραμένουν (και το απολαμβάνουν!) αμετανόητοι ιδεοληπτικοί, ονειρεύονται έναν “άλλο κόσμο”, σημαία τους είναι το όραμα του... τρίτου γύρου του Εμφύλιου! Άπαξ και βρέθηκαν στην εξουσία θα κάνουν τα πάντα (και κωλοτούμπες, και πολιτικές απάτες, και σχέδια καθεστωτικής παγίωσης τους) για να μην την χάσουν. Και δεν το κρύβουν. Για όσους τυχόν αμφιβάλλουν, ας μελετήσουν τα μέτρα ελέγχου των ΜΜΕ που υλοποιούν, τις σκέψεις τους για τον εκλογικό νόμο, την συνταγματική αναθεώρηση “από τον λαό” που μεθοδεύουν...
Καλά ξεμπερδέματα!


24 May 2016

Φωτογραφίες======================================================


13 April 2016

Λίγο πριν πεθάνεις…

Από το «κορίτσι του διπλανού», 
tilestwra.com, Οκτώβριος 2015
Ο παππούς μου ήταν φυσικός. Ήταν και 96 χρονών (όπως ο Μητσοτάκης). Όταν τον ρωτούσαν πόσων χρονών είναι απαντούσε «χοντρικά… λίγο πριν πεθάνω».
Το καλύτερο είναι ότι χαμογελούσε όταν το 'λεγε. Γνήσια, όχι μ' αυτό το χαμόγελο-μορφασμό-κάλυμμα τρόμου. Ο παππούς μου χώρισε από τη γιαγιά μου όταν ήταν 75 χρονών. Όχι γιατί βρήκε γκόμενα αυτός. Όχι επειδή βρήκε γκόμενο η γιαγιά.
Χώρισε γιατί δεν ήθελε να πηγαίνει εκδρομές σε μοναστήρια μαζί της. Σιχαινόταν επίσης τις φίλες της, που αφού γλεντοκόπησαν με συζύγους και εραστές στις Μυκόνους και τα Καζίνα της Ευρώπης, αποφάσισαν να κάνουν πλέον Πάσχα στον πανάγιο τάφο μόνο και μόνο γιατί φοβήθηκαν ότι έχουν πάρει την άγουσα για τον δικό τους τον τάφο.
«Αυτές παιδί μου είναι συνηθισμένες να τα ρυθμίζουν όλα ζητώντας ρουσφέτια από τους βουλευτάδες τους», μου είπε τότε.
«Ε, δεν μπορώ να τις βλέπω να μετατρέπουν και το θεό σε βουλευτή. Ανάβουν κεριά, κάνουν τάματα, φτιάχνουν φανουρόψωμα, φιλάνε οστά και κάρες αγίων, γιατί αυτή τη φορά είναι γιγάντιο το ρουσφέτι: ρετιρέ στον παράδεισο. Καλύτερα μόνος μου.»
Και πράγματι. Έζησε άλλα 20 χρόνια καλύτερα μόνος του. Η καλή του τύχη του έφερε υγεία – ίσως επειδή δεν το ζήτησε ποτέ από θεούς και δαίμονες, φιλώντας στα ξεκούδουνα την κάρα του Αγίου Μηνά. Επισκεύασε και αποσύρθηκε στο σπίτι της μάνας του σ’ ένα χωριό με δέκα σπίτια κάπου στη νότια Πίνδο.
Κάθε πρωί έκανε μια μεγάλη βόλτα στο βουνό και μετά διάβαζε, έφτιαχνε το φαγάκι του και έπαιρνε ένα υπνάκι. Το απόγευμα πήγαινε στο καφενείο-μπακάλικο-ταβέρνα-πρόχειρο ιατρείο και συναντούσε τους άλλους 16 κατοίκους του χωριού.
Έπιναν το κρασάκι που έφερνε αυτός (είχε τρελές προμήθειες σαββατιανού που ήταν η αδυναμία του), έτρωγαν ομελέτα με αυγά απ’ το κοτέτσι της κυρά Μάγδας και μανιτάρια που μαζεύει ο ανιψιός του Θωμά. Μετά το τρίτο ποτηράκι παίζανε μπιρίμπα ή τάβλι.
Όταν ο παππούς ήταν στα μεγάλα κέφια του τους εξηγούσε τους νόμους που διέπουν τον κόσμο μετά παραδειγμάτων. Η αντοχή των υλικών λ.χ. εξηγήθηκε με το διαζύγιό του. «Μαλώνεις, μαλώνεις για χρόνια και νομίζεις ότι δεν πειράζει. Τα βρίσκεις και συνεχίζεις. Όμως η σχέση έχει κουραστεί. Και όταν μια μέρα ξαφνικά χωρίζεις, απορείς αφού δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνει ένα σπουδαίο. Η καταπόνηση για χρόνια κάποια στιγμή θα φέρει το σπάσιμο. Έτσι και το πανί που το βλέπει ο ήλιος καθημερινά κάποια στιγμή ξαφνικά θα διαλυθεί». Μετά γυρνούσε σπίτι του, διάβαζε λίγο ακόμα και πήγαινε για ύπνο. Ήταν ήρεμος κι ευτυχισμένος. Η μόνη με την οποία μιλούσε στην οικογένεια ήμουν εγώ.
Χτες με ειδοποίησε η κυρά Μάγδα ότι δεν είναι καλά. Πέταξα κι έφτασα δίπλα του σε μισή μέρα. Όταν μπήκα σπίτι του τον βρήκα στο κρεβάτι χάλια αλλά με καθαρές ριγέ πυτζάμες, τριζάτα σεντόνια, μια κούπα χαμομήλι και ένα βιβλίο στο χέρι. Χαμογέλασε με όλο του το μούτρο όταν με είδε. Και μετά με μάλωσε που άφησα τις δουλειές μου και ήρθα.
-Τι κάνεις παππού; τον ρώτησα προσπαθώντας να κρύψω άτσαλα την αγωνία μου.
-Προσπαθώ να καταλάβω ποιες από τις 8 άγνωστες διαστάσεις του σύμπαντος είναι η πιο ωραία για να μετεγκατασταθώ, μου είπε και ανέμισε το βιβλίο. Το πήρα στα χέρια μου. Ήταν ένα βιβλίο που ανέλυε τη θεωρία των υπερχορδών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της οποίας υπάρχουν, όπως μου εξήγησε, παράλληλα σύμπαντα αόρατα για μας που ζούμε στις τρεις διαστάσεις.
-Σοβαρά τώρα παππού, λες να αληθεύει αυτό; Λες να είμαστε κλεισμένοι σε μια γυάλα σαν ψάρια και να νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο, ενώ έξω είναι το σπίτι, η πόλη, ο κόσμος, ο γαλαξίας; Λες να είμαστε κοντόφθαλμοι σαν χρυσόψαρα;
-Θα σου πω σε λίγο μετά λόγου γνώσεως, μου είπε και γέλασε περιπαικτικά. Με ξέρεις εμένα τι ψαχτήρι είμαι. Θα βρω τρόπο, θα βρω ταχυδρόμο με άδεια κυκλοφορίας μεταξύ συμπάντων και θα σε ειδοποιήσω. Υπόσχεση!
Σκάσαμε στα γέλια και αγκαλιαστήκαμε. Το βράδυ πέθανε ήσυχα στον ύπνο του. Και ξαφνικά κατάλαβα τι θα πει ακριβώς «θανάτω θάνατον πατήσας» και τον ζήλεψα.
Καλό ταξίδι παππού. Θα χω το νου μου για τον ταχυδρόμο σου…04 April 2016

Είμαστε ήδη στη Δραχμή!

Aπό την Ιόλη Πιερίδηpesotithes.gr, 4/4/2016

Δείχνουν τον Ελληνα πρωθυπουργό για τις Υποκλοπές κι εδώ, οι ιθαγενείς της Κολομβίας των Βαλκανίων, παίζουμε τον παππά.

Κρύβουμε το κεφάλι μας κάτω από την άμμο και δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια: Bρισκόμαστε ήδη έξω από την ζώνη του Ευρώ.

Και ο πρώτος που το γνωρίζει αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος δεν είχε την υποδοχή που ανέμενε στην σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Πολ Τόμσεν και του ΔΝΤ μετά την διαρροή των προϊόντων της Υποκλοπής στον ιστότοπο Wikileaks.Παρότι μίλησε επί 35′ της ώρας με την Μέρκελ συνειδητοποίησε ότι η επιχείρηση αξιοποίησης της διαρροής των Wikileaks έφερε αντίθετα, καταστροφικά θα λέγαμε, αποτελέσματα για την χώρα μας:

Πρώτον: Η Κριστίν Λαγκάρντ στην απάντησή της ούτε λίγο ούτε πολύ απεκάλεσε την ελληνική πλευρά ΥΠΟΚΛΟΠΕΑ των συνομιλιών και υπέδειξε μάλιστα και τον τρόπο της ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ: Mέσα από το δωμάτιο της Velculescu στο Hilton.

Δεύτερον: Οι Γερμανοί στήριξαν αμέσως και δημόσια το ΔΝΤ: Γερμανία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα “διχαστούν” αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα…, ανέφερε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Οικονομικών.
Tρίτον: “Phone-tapping is not a normal practice for us” (Για εμάς στο Βερολίνο δεν είναι φυσικό να γίνονται υποκλοπές)…συμπλήρωσε ο ίδιος.
Τέταρτον: Παρά το γεγονός ότι στις συνομιλίες-προϊόντα Υποκλοπής, το χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ήταν την Δευτέρα ξακάθαρο:“Το κούρεμα του χρέους της Ελλάδας δεν είναι προς συζήτηση”
Πέμπτον: Τόσο η γερμανική πλευρά όσο και το ΔΝΤ λίγες ώρες από την διαρροή των συνομιλιών έδειξαν την ελληνική πλευρά ως εγκέφαλο των Υποκλοπών. Ο γερμανικός τύπος προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παράπανω και ανέφερε ξεκάθαρα το όνομα του επικεφαλής τηςΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη (τον οποίο συνέδεσε άμεσα με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) ως τον υπεύθυνο των Υποκλοπών.

ΈκτονΗ ταύτιση του Γιάννη Ρουμπάτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό όπως παρουσιάστηκε από τα γερμανικά ΜΜΕ αυτόματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Γερμανοί δείχνουν τον Ελληνα πρωθυπουργό για τις Υποκλοπές.

Έβδομον: Σε χρόνο dt βρέθηκαν στο Βερολίνο οι Τόμσεν, Λαγκάρντ, Ντάισελμπλουμ για να συναντηθούν με Μέρκελ και Σόιμπλε. Κανείς από αυτούς δεν θεωρείται φίλος της Ελλάδας, ενώ και ο Ολάντ έχει καταπιεί την γλώσσα του μετά τις διαρροές.

Αυτά είναι 7 ολοφάνερα σημάδια που δείχνουν την εσπευσμένη επιστροφή στο Εθνικό Νόμισμα. Απλά τα τελευταία 24ωρα το Βερολίνο ασχολείται με τα διαδικαστικά… Στο σημείο αυτό αξίζει να επαινέσουμε εκ νέου τους 3.000 εκατομμυριούχους συμπολίτες μας που πρόλαβαν και εγκατέλειψαν την Κολομβία των Βαλκανίων, η οποία ελέγχεται ασφυκτικά από το παρα-κρατικό πελατειακό κράτος που μας οδηγεί σε μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή…

05 February 2016

Ενας θρύλος που δεν κάηκε

της Μαριλένας Σπυροπούλου, Καθημερινή, 31/1/2016

Τ​​ριακόσιες ώρες ηχογραφημένων ομιλιών. Μνήμες, σκέψεις που πότισαν κοντά οκτώ δεκαετίες. Μια ζωή κεντημένη με κλωστή παραμυθιού και εφιάλτη. Ταινίες, δόξα, χρήμα, ερωμένες, νησιά παραδεισένια, μοναξιά, απόγνωση, αυτοκτονίες, σκληρά διαζύγια, οικονομικές καταστροφές, κατάθλιψη. Και μια φωνή να αφηγείται. «Από λάθος σε λάθος, ανακαλύπτουμε ολόκληρη την αλήθεια», όπως λέει ο Σίγκμουντ Φρόυντ. Ο Μάρλον Μπράντο πέθανε την 1η Ιουλίου 2004 σε ηλικία 78 ετών, από πνευμονικό οίδημα, έχοντας ήδη ζάχαρο και καρκίνο και όντας φορτωμένος από υπέρογκα χρέη. Η ιστορία του αδρομερώς είναι γνωστή μέσα από τις ταινίες του, τις ειδήσεις της προσωπικής του ζωής. 

Ηταν και παραμένει ένας μύθος. Πριν από μερικά έτη, ο επόπτης της εγκαταλελειμμένης βίλας του στο Mullholland Drive στην Καλιφόρνια, ανάμεσα στις σκιές του παρελθόντος και τα ρημαγμένα έπιπλα, βρήκε έναν τεράστιο αριθμό ηχογραφημένων ταινιών και αρκετές κούτες αρχειακού υλικού που κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί να ανοίξει. Επειτα από ακρόαση του ηχογραφημένου υλικού, ο σκηνοθέτης Stevan Riley με τον παραγωγό John Battsek δημιούργησαν ένα σπάνιας αξίας ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Listen to me, Marlon», που σκοπό είχε να προβληθεί στα δέκα χρόνια μνήμης από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού. Γύρω στο 2015, στο φεστιβάλ Sundance, η εγγονή του Rebecca στην πρώτη προβολή ξέσπασε σε λυγμούς και βγήκε έξω από την αίθουσα, μην αντέχοντας την αναβίωση της ζωής του παππού της και τελικά της οικογένειάς της.
«Ηταν σωστό μαρτύριο να σε ακούω μέσα από όλες αυτές τις φωνές», γράφει ο Ζαν Κοκτώ το 1930 στο ημιτελές μονόπρακτο «Η ανθρώπινη φωνή». Ο Μάρλον Μπράντο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του στιγμάτισε το διεθνές στερέωμα ως ένας άνδρας βαρύς και εύθραυστος την ίδια στιγμή. Η φωνή του, μέρος των αντιφάσεων της ύπαρξής του όσο και της υποκριτικής του, αναβιώνει μέσα από το ντοκιμαντέρ, κάνοντάς το ξεχωριστό. Ο Μπράντο μιλά σαν ζωντανός, κάνοντας αυτοψυχανάλυση, έχοντας ήδη ξοδέψει μια περιουσία στη ζωή του σε ψυχαναλυτές, οι οποίοι του έβαλαν «σφυριά και κατσαβίδια στο κεφάλι», για να καταλήξει να ακολουθήσει μόνος του την οδό της αλήθειας.
Τι ήταν όμως ο Μάρλον Μπράντο; Οπως πολλοί εκείνης της γενιάς, έτσι και αυτός ήταν γόνος βάναυσου πατέρα και αλκοολικής μητέρας. Το ταλέντο του ήταν η ομορφιά του και η ματιά του στον κόσμο. Καιγόταν από ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τις πληγές του. Ο Μπράντο δεν ήταν ένας ηθοποιός τεχνικής. Τίποτα στη ζωή του δεν ήταν προϊόν μάρκετινγκ. Ηταν ένας άνθρωπος που βούτηξε με πάθος και έλλειμμα στη θάλασσα της ζωής του, χωρίς σωσίβιο. Η υποκριτική για αυτόν έγινε η βουτιά στον εαυτό του. Και μετά ήρθε η ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Συγκρούστηκε με το κατεστημένο, υποστήριξε έγχρωμους και Ινδιάνους, ερωτεύτηκε σφόδρα, γοήτευσε και γοητεύτηκε, εγκατέλειψε και εγκαταλείφθηκε, προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι τίμια, ανοικτά, με τις δικές του φαντασιώσεις και οράματα. Εγκλωβίστηκε, έγινε ο πατέρας που δεν ήθελε ποτέ να γίνει, συνετρίβη από ήττες, φθορά, πίκρες. Το σώμα του αποτύπωσε την πορεία της ζωής του. Τα λαμπερά νιάτα έδωσαν τη θέση τους στα πικρά γηρατειά της αυτοεγκατάλειψης. Η τροφή ήταν για αυτόν το ψυχικό αναλγητικό. Οι άνθρωποι που πίστεψε, αγάπησε αλλά και πρόδωσε έγιναν για αυτόν, από σωσίβια, βάρη ασήκωτα.

Ο μύθος του Μπράντο σε αυτό το ντοκιμαντέρ εκτινάσσεται. «Οταν κατάλαβα πόσο ασήμαντος είμαι, τότε συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν πολλά να κάνω». Προς το τέλος της ζωής του, κερδίζει αυτογνωσία.

Μιλάει για όλους, αλλά κυρίως για τον εαυτό του. Συγχωρεί τον φρικτό πατέρα και συμφιλιώνεται με τον αβάστακτο πόνο που έδωσε και βίωσε από τα παιδιά του. Αποτίμησε την καριέρα του και αποδέχθηκε τα τόσα λάθη του, ομολογώντας την ανάγκη του κάθε φορά. Αναζήτησε για την ψυχή του έναν παράδεισο, χωρίς να δει πόση κόλαση κουβαλούσε μέσα του. Ο Μάρλον Μπράντο έχει αποτιμηθεί στη συνείδηση των ανθρώπων και στην ιστορία του κινηματογράφου. Το «Listen to me, Marlon» μάς δίνει όμως μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτούμε κάτι πάνω στους μύθους. Οτι η διαχρονικότητα αυτών, μικρών και μεγάλων, αρχαίων και σύγχρονων, ιδεών ή προσώπων, δεν είναι τυχαία ούτε κατασκευασμένη. Η διαχρονικότητα του μύθου βασίζεται κατά κανόνα στην υψηλή πτήση μερικών ανθρώπων που τολμούν, παραμένοντας βαθιά ανθρώπινοι, να στρέψουν το βλέμμα τους στο φως, ακόμα και αν ξέρουν ότι καίγονται.

31 January 2016

Θεωρίες συνωμοσίας

του Βαγγέλη Πρατικάκη, in.gr, 30/1/2016

Οι Αμερικανοί δεν πάτησαν ποτέ στο φεγγάρι! Η κλιματική αλλαγή είναι καλοστημένη απάτη! Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό! Αν οι θεωρίες αυτές ίσχυαν θα είχαν αποκαλυφθεί εδώ και καιρό, δείχνει η μαθηματική φόρμουλα που ανέπτυξε ερευνητής της Οξφόρδης.
Η εξίσωση που παρουσιάζει ο Δρ Ντέιβιντ Ρόμπερτ Γκράιμς δείχνει ότι, όσο περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται σε μια συνωμοσία, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα ότι κάποιος από αυτούς θα αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό επίτηδες ή κατά λάθος. Κι αυτό σημαίνει ότι οι συνωμοσίες στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι είναι απίθανο να παραμείνουν στο σκοτάδι για περισσότερο από μερικά χρόνια. 
Ποιος πιστεύει τις θεωρίες συνωμοσίας;
Μας ψεκάζουν! Ο Έλβις ζει! Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έγιναν από μέσα! Ποιες προσωπικότητες είναι πιο εύπιστες σε αυτά τα απίθανα σενάρια; Έρευνα ψυχολόγων στην Ολλανδία υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι των πολιτικών άκρων, τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά, είναι πιο επιρρεπείς στις θεωρίες συνωμοσίας.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, προτείνουν οι ερευνητές, είναι ότι οι άνθρωποι των πολιτικών άκρων συχνά φορούν παρωπίδες και αδυνατούν να αποδεχθούν το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι συχνά περίπλοκη και απρόβλεπτη. Με άλλα λόγια, οι θεωρίες συνωμοσίας είναι η εύκολη λύση. Και είναι μια εύκολη λύση για πολλούς, αφού σύμφωνα με περυσινή η μελέτη στην επιθεώρηση American Journal of Political Science οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν σε τουλάχιστον μία θεωρία συνωμοσίας.
Το βασικό με τους ανθρώπους των πολιτικών άκρων, δείχνει η νέα ολλανδική έρευνα, είναι ότι πιστεύουν πως οι πολιτικές τους απόψεις είναι η μόνη λύση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και το γεγονός ότι αυτή η λύση δεν εφαρμόζεται στην πράξη, τούς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει.

Τα άτομα αυτά τείνουν «να προσκολλώνται στο σύστημα πεποιθήσεών τους με άκαμπτο τρόπο. Αυτό τους οδηγεί στο να εκλαμβάνουν τις πολιτικές ιδέες τους ως τη μόνη και απλούστερη λύση στα κοινωνικά προβλήματα» γράφουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου VU του Άμστερνταμ στην επιθεώρηση Social Psychological and Personality Science. Η αντίληψη αυτή, με τη σειρά της, «τους παροτρύνει να θεωρούν τις συνωμοσίες ως αιτιακές εξηγήσεις για διάφορα γεγονότα».
Όπως αναφέρει  η εφημερίδα Pacific Standard, η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα τριών επιμέρους πειραμάτων στην Ολλανδία και ενός στις ΗΠΑ. Στην αμερικανική μελέτη, 185 εθελοντές βαθμολόγησαν σε πρώτη φάση τον εαυτό τους σε μια ιδεολογική κλίμακα έξι βαθμίδων, από την ακροαριστερά στην ακροδεξιά. Στη συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με έξι δηλώσεις που σχετίζονταν με την οικονομική κρίση, όπως «Η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας ανάμεσα στους τραπεζίτες και διεφθαρμένους πολιτικούς». Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας για την κρίση είναι πιο δημοφιλείς στην άκρα δεξιά και αριστερά.
Μια δεύτερη μελέτη εξετάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ολλανδών ψηφοφόρων. Οι 1.010 εθελοντές κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τις πολιτικές τους απόψεις σε μια κλίμακα από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά και να απαντήσουν πόσο συμφωνούν με τη φράση-κλειδί «Με τις σωστές πολιτικές, τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να λυθούν εύκολα».
Στη συνέχεια, οι εθελοντές δήλωσαν πόσο αποδέχονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όπως «Οι πετρελαιοβιομηχανίες διείσδυσαν στην πολιτική αρένα όταν ελήφθη η απόφαση για πόλεμο εναντίον του Ιράκ». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «και τα δύο πολιτικά άκρα πιστεύουν -περισότερο από τους πολιτικά μετριοπαθείς συμμετέχοντες- σε απλές λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα» γράφουν οι ερευνητές.
«Επιπλέον, η πίστη σε απλές πολιτικές λύσεις παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με πίστη στις συνωμοσίες» επισημαίνουν. Και η τάση αυτή επιδεινώνεται από την άρνηση των πολιτικά ακραίων να απορρίπτουν μέσα ενημέρωσης με διαφορετικές απόψεις. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας πιστεύουν ότι τα προβλήματα του κόσμου θα λύνονταν εύκολα αν εφαρμόζονταν το δικό τους πολιτικό σύστημα.
Αν όμως η επίλυση των προβλημάτων είναι τόσο εύκολη, γιατί δεν εφαρμόζονται αυτές οι λύσεις. Η εξήγηση που προτιμούν οι ακραίοι είναι κάποιου είδους συνωμοσίας. Η πραγματικότητα όμως είναι περίπλοκη και απρόβλεπτη, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδεχθούμε.

Οι περισσότερες δεν ευσταθούν
«Ένας μεγάλος αριθμός θεωριών συνωμοσίας αφορά επιστημονικά θέματα. Το να πιστεύει κανείς ότι οι επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη ήταν στημένες μπορεί να μην είναι βλαβερό, όμως το να πιστεύει την παραπληροφόρηση για τα εμβόλια μπορεί να αποβεί μοιραίο» λέει ο Γκράιμς, φυσικός που ασχολείται με τον καρκίνο.
«Παρόλα αυτά, η πίστη σε μια θεωρία συνωμοσίας δεν είναι απαραίτητα εσφαλμένη. Για παράδειγμα, οι αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν επιβεβαιώνουν ορισμένες θεωρίες για τις δραστηριότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (NSA)» επισημαίνει.
«Είναι σύνηθες το να απορρίπτει κανείς τις θεωρίες συνωμοσίας και τους υποστηρικτές τους, εγώ όμως ήθελα να ακολουθήσω την αντίθετη προσέγγιση και να διαπιστώσω πώς αυτές οι συνωμοσίες θα ήταν δυνατές. Για να το κάνω αυτό, εξέτασα τη βασική απαίτηση μιας βιώσιμης συνωμοσίας: τη μυστικότητα».
Σε πρώτη φάση ο ερευνητής συνέταξε μια εξίσωση που δίνει την πιθανότητα να αποκαλυφθεί εσκεμμένα ή κατά λάθος μια συνωμοσία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εξίσωση λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των συνωμοτών και την εγγενή πιθανότητα αποκάλυψης του μεγάλου μυστικού από έναν οποιονδήποτε συνωμότη.
Για να υπολογίσει αυτήν την εγγενή πιθανότητα, ο Γκράιμς εξέτασε τρεις πραγματικές συνωμοσίες που τελικά αποκαλύφθηκαν: η πρώτη ήταν το πρόγραμμα παρακολούθησης της NSA, στο οποίο συμμετείχαν το πολύ 36.000 άτομα. Αποκαλύφθηκε από τον πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν περίπου έξι χρόνια μετά την έναρξή του.
Η δεύτερη πραγματική συνωμοσία ήταν το διαβόητο πείραμα του Τάσκεγκι στην Αλαμπάμα, μια κλινική μελέτη στην οποία αφροαμερικανοί ασθενείς στερήθηκαν τη θεραπεία για τη σύφιλη. Η υπόθεση, στην οποία εκτιμάται ότι συμμετείχαν μέχρι και 6.700 άνθρωποι, αποκαλύφθηκε έπειτα από 25 χρόνια.
Η τρίτη περίπτωση ήταν η αποκάλυψη ότι οι πρακτικές των εγκληματολογικών εργαστηρίων του FBI ήταν παραπλανητικές και οδήγησαν στην καταδίκη και την εκτέλεση αθώων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Γκράιμς, περίπου 500 άτομα μπορεί να εμπλέκονταν στην υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από περίπου έξι χρόνια.
Βασιζόμενος στις τρεις αυτές περιπτώσεις, ο ερευνητής υπολογίζει ότι η πιθανότητα αποκάλυψης της συνωμοσίας από έναν οποιονδήποτε συνωμότη είναι τέσσερις στο εκατομμύριο.
Στην επόμενη φάση, ο Γκράιμς εισήγαγε αυτήν την πιθανότητα στη μαθηματική φόρμουλα και υπολόγισε για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να παραμείνουν μυστικές μερικές διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας:
  • Οι επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη δεν συνέβησαν ποτέ: αυτό θα απαιτούσε την εμπλοκή 411.000 εργαζομένων της NASA και θα είχε αποκαλυφθεί σε 3 χρόνια και οκτώ μήνες.
  • Η κλιματική αλλαγή είναι απάτη: θα απαιτούσε τη σιωπή 405.000 επιστημόνων και θα είχε αποκαλυφθεί σε 3 χρόνια και 9 μήνες.
  • Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό: θα απαιτούσε 736.000 άτομα σε υπηρεσίες υγείας και φαρμακοβιομηχανίες και θα είχε αποκαλυφθεί σε 3 χρόνια και δύο μήνες.
  • Οι φαρμακοβιομηχανίες αποκρύπτουν τη θεραπεία για τον καρκίνο: θα απαιτούσε 714.000 συνωμότες και θα είχε αποκαλυφθεί σε 3 χρόνια και τρεις μήνες.
Όπως σχολιάζει ο Δρ Γκράιμς, «όσοι πιστεύουν σε κάποια συνωμοσία δεν είναι απαραίτητα παράλογοι ή απερίσκεπτοι. Ελπίζω ότι δείχνοντας πόσο ακραία απίθανες είναι κάποιες φερόμενες συνωμοσίες, ελπίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα επανεξετάσουν τις αντιεπιστημονικές πεποιθήσεις τους».
Αναγνωρίζει όμως ότι πολλοί θα μείνουν αμετάπειστοι, αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι η πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας έχει συχνά ιδεολογική και όχι λογική βάση.

26 January 2016

Κι άλλη ανακεφαλαίωση

της Σοφίας Βούλτεψηelzoni.gr, 26/1/2016
-7 Μαρτίου 2014, Αλ. Τσίπρας, σε «πλατιά σύσκεψη οργανώσεων και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής για τις τρεις εκλογικές μάχες»: «Είμαστε έτοιμοι να καταργήσουμε τα μνημόνια και να εφαρμόσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, τον κατώτερο μισθό, τις κατώτερες συντάξεις, τις ελευθερίες και τις δημοκρατικές κατακτήσεις. Είμαστε έτοιμοι για βαθιές τομές στην υγεία και στην παιδεία. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την κοινωνική αλληλεγγύη στη θέση της κερδοσκοπικής αγριότητας. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε παντού, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, μια πολιτική που έχει στο επίκεντρό της τον εργαζόμενο και όχι τα κέρδη, τον άνθρωπο και όχι τους εκμεταλλευτές του. Είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι η αφοσίωση στα λαϊκά συμφέροντα, η εμμονή στα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, η ανιδιοτέλεια και ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς, μπορούν να γίνουν η κινητήρια δύναμη που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το τέλμα και θα την οδηγήσει προς τα μπρος».
-14 Μαρτίου 2014, ομιλία Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη: «Εμείς λοιπόν έχουμε πει δυο πράγματα. Το πρώτο, ότι η τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε» /  «Με δυο λόγια, καταργούμε το μνημόνιο» / «Και με την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων του μνημονίου προχωρούμε στο δύσκολο έργο της αποκατάστασης των αδικιών, όπως αυτών που αφορούν εσάς» / «Εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις όχι απέναντι στα πρόσωπά σας, απέναντι στην κοινωνία που βάλλεται».
-14 Απριλίου 2014, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στο Αγρίνιο: «Το τρίτο μνημόνιο είναι ήδη έτοιμο -μόνο μετάφραση χρειάζεται. Αν και μάλλον αυτή είναι περιττή. Το ψηφίζουν και στα αγγλικά, ή στα γερμανικά, ή και στα σουαχίλι, όπως έχει αποδειχτεί. Η εθελοδουλία έχει βλέπετε αυτό το καλό: Μιλάει ξένες γλώσσες. Στα ελληνικά μόνο δυσκολεύεται λίγο».
-2 Μαΐου 2014, ομιλία Αλ. Τσίπρα στη Μυτιλήνη: «Go back, λοιπόν, κυρία Μέρκελ, κύριε Σόιμπλε, κυρίες και κύριοι της συντηρητικής νομενκλατούρας της Ευρώπης» / «Δεν θα ανεχτούμε τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα, τους εφαρμοστικούς νόμους της βαρβαρότητας, που έχετε φορτώσει στις πλάτες μας. Δεν θα ανεχτούμε να μας σέρνετε για δεκαετίες δεμένους στο άρμα ενός χρέους που είναι αβίωτο, άδικο, και καταδικαστικό για τις ζωές μας. Go back Ήρθε η δική μας ώρα» / «Εμείς φέρνουμε την κατάργηση των μνημονίων, την αποπομπή της τρόικας. Την αποκατάσταση των κατώτερων συντάξεων και του βασικού μισθού, τη σταδιακή κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νόμων που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια».
-10 Μαΐου 2014, συνέντευξη Αλ. Τσίπρα στο «Έθνος της Κυριακής».  Ερωτάται: «Τελικά με μία πράξη θα ακυρώσετε τα μνημόνια. Τελικά θα “σκίσετε τα μνημόνια”;». Και απαντά: «Και θα είναι μέρα μεσημέρι»!
-17 Μαΐου 2014, Αλ. Τσίπρας, συνέντευξη στο «Βήμα της Κυριακής»: «Η διαγραφή ενός χρέους που εκτοξεύτηκε στο 175% είναι επιβεβλημένη. Το ερώτημα είναι αν θα συνοδευτεί όμως με νέα λιτότητα, που θα ξαναδημιουργήσει το χρέος, ή με ανάπτυξη που θα το διατηρεί μειωμένο; Είναι οι δύο αντιλήψεις που συγκρούστηκαν και το 1929 και σήμερα. Η προοδευτική αντίληψη απορρίπτει τη λιτότητα και προκρίνει την κοινωνική συνοχή» / «Έγινε το 1953 για τη Γερμανία και πρέπει και τώρα να γίνει στο πλαίσιο μιας ενιαίας ευρωπαϊκής λύσης. Το υποστηρίζουν όλοι οι έγκριτοι οικονομολόγοι και οι σοβαροί πολιτικοί».
-20 Μαΐου 2014, Αλ. Τσίπρας, «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Πολιτική ανατροπή θέλουμε. Αλλαγή συσχετισμών. Τέλος στην λιτότητα, κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, διάλυση της τρόικας, τέλος στα μνημόνια και τη βαρβαρότητα. Ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος».
-23 Μαΐου 2014, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στο Ηράκλειο Κρήτης: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε: Για την ενεργοποίηση συμμαχιών σε όλη την Ευρώπη, για την άμεση σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής στην Ευρώπη ώστε να δρομολογηθεί η μεγάλη λύση για το ελληνικό χρέος» / «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε: Για την άμεση στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη με έκτακτα προγράμματα ενίσχυσης.Για την ενεργοποίηση Προγράμματος αποκατάστασης των Δασκάλων και των Καθηγητών, των Γιατρών και των Νοσοκόμων, των επιστημόνων και των υπαλλήλων που συγκροτούν την καρδιά του κοινωνικού κράτους. Για την αποκατάσταση των Δικαστικών, των Στρατιωτικών και των Αστυνομικών που κρατούν όρθια την ελληνική κρατική υπόσταση».
-22 Μαΐου 2014, ομιλία Αλ. Τσίπρα στο Σύνταγμα για τις ευρωεκλογές: «Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, για να βάλουμε τέλος στην καταστροφή και να ανακουφίσουμε τα θύματά της ανθρωπιστικής κρίσης με:
Στέγη, τροφή, ρεύμα και θέρμανση για όλους.
Προστασία της πρώτης κατοικίας.
Μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
Αποκατάσταση των συντάξεων, ξεκινώντας από τις χαμηλότερες.
Δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία.
Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Φορολογική ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
Έκτακτα προγράμματα υποστήριξης των αγροτών.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών σε τράπεζες και στο Δημόσιο».
-23 Μαΐου 2014, Αλ. Τσίπρας στο Ηράκλειο Κρήτης: «Τιμούμε τους συνταξιούχους, σεβόμαστε τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής και θα τους υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα διασώσουμε τις συντάξεις ακριβώς γιατί θα ανατρέψουμε την πολιτική που δεν έχει σταματήσει να τις μειώνει με τελικό σκοπό να τις εξαφανίσει.» / «Διασώζουμε και εξασφαλίζουμε τις συντάξεις μόνο με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που δυναμώνει την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη» / «Θα είναι η διαπραγμάτευση που θα γίνει και θα πετύχει».
-12 Ιουνίου 2014, Ομιλία Τσίπρα στην κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Αν κάποιοι πιστεύουν, ελπίζουν, υπολογίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζοντας την εξουσία θα απομακρυνθεί από τις θέσεις, τις ιδέες, την ιστορία, το ήθος, το ριζοσπαστισμό, την πολιτική του, τότε πολύ σύντομα θα απογοητευτούν. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίως ούτε να μας φοβίσουν. Αυτά που λέμε θα τα κάνουμε πράξη».
-24 Αυγούστου 2014, Αλ. Τσίπρας στη Real News, για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησής του:Κατάργηση των μνημονίων από τη νέα Βουλή. Δημοκρατία παντού από την πρώτη μέρα. Άμεσα μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης για να ανακουφιστούν εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας που έχουν πεταχτεί στον Καιάδα των μνημονίων. Κατάργηση της αθλιότητας του ΕΝΦΙΑ που γονατίζει τα μεσαία νοικοκυριά και δημεύει τη μικρή περιουσία. Αποκατάσταση του βασικού μισθού και της κατώτερης σύνταξης στα επίπεδα πριν τον ακρωτηριασμό τους. Άμεση και δραστική κατάργηση του εργασιακού καθεστώτος ζούγκλας. Πρώτα βήματα για μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, της ασφάλισης, της παιδείας και του κοινωνικού κράτους. Έναρξη της προσπάθειας για τη μετάβαση στο αποκεντρωμένο κράτος των πολιτών. Και φυσικά σταθερή στάση, από τις πρώτες ώρες της νέας κυβέρνησης, απέναντι στην τρόικα, στους δανειστές και στις απαιτήσεις τους. «Γιατί δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε την υποταγή της Ελλάδας. Ερχόμαστε να την καταργήσουμε».
-13 Σεπτεμβρίου 2014, Ομιλία στη ΔΕΘ, παρουσίαση του «προγράμματος της Θεσσαλονίκης»: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε απέναντι στον Ελληνικό λαό για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με το οποίο θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης, προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης» / «Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έδωσε απαντήσεις. Ρεαλιστικές και ανατρεπτικές συνάμα. Δεν κάναμε υποθέσεις. Αναλάβαμε δεσμεύσεις. Δεν μοιράσαμε υποσχέσεις. Μοιράσαμε ευθύνη».
-14 Σεπτεμβρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ΔΕΘ, Συνέντευξη Τύπου: «Και αυτή είναι και η διαφορά, που μου λένε τι θα κάνεις με την τρόικα. Ποια τρόικα; Ποια τρόικα; Δεν υπάρχει τρόικα».
-7 Οκτωβρίου 2014. Ομιλία Αλ. Τσίπρα στην Ετήσια Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών: «Δημιουργία δημόσιου ενδιάμεσου οργανισμού για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες. Εντός του οργανισμού, συγκροτείται ξεχωριστός υποτομέας για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, η ρύθμιση των οποίων επείγει ως προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπίπτουν στη «νέα σεισάχθεια». Διασπάται, δηλαδή, ένα δάνειο σε δύο μέρη: Σ’ εκείνο που ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώσει και στο μέρος που παγώνει για πέντε ή δέκα χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να διαγράφεται από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, έως ότου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Και διαγράφονται οι τραπεζικές οφειλές που εμφανίζουν αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής».
-18 Οκτωβρίου 2014, Αλ. Τσίπρας, ομιλίας στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ: «Το δικό μας σχέδιο προϋποθέτει τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας. Την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων του μνημονίου» / «Ή με τα Μνημόνια και την κρίση, η με τον λαό και την διέξοδο. Ή με το μνημόνιο, ή με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
-14 Νοεμβρίου 2014, Π. Σκουρλέτης, Σκάι: «Ως προς τις μνημονιακές δεσμεύσεις και λογικές, το κράτος επί ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ασυνέχεια».
-29 Νοεμβρίου 2014, ομιλία Αλ. Τσίπρα στην περιφερειακή διάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς θα βαράμε το νταούλι και αυτοί θα χορεύουνε, δεν θα παίζουνε αυτοί το ζουρνά και εμείς θα χορεύουμε».
-30 Νοεμβρίου 2014, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στα Ιωάννινα: «Τι μας λένε σε όλους τους τόνους; Ότι ζούμε, για εκατοστή φορά, για χιλιοστή, φορά -έχουμε χάσει πια το λογαριασμό- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ. Μάλιστα. Τι κρίνεται λοιπόν σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες; Το ασφαλιστικό, οι συντάξεις, οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, ο ΦΠΑ» / «Είναι μια στρατηγική που δεν χρειάζεται καν πρόσθετη χρηματοδότηση. Δεν εξαρτάται από την πρόθεσή μας να διαπραγματευτούμε μια διαφορετική σχέση με τους εταίρους. Μπορεί να ξεκινήσει να υλοποιείται από την επόμενη ημέρα των εκλογών». (σ.σ. Το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»)
-8 Δεκεμβρίου 2014, Αλ. Τσίπρας, ομιλία επί του προϋπολογισμού: «Το μνημόνιο δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί κανείς να μπαινοβγαίνει. Όποιος το υπηρετήσει δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου. Το μνημόνιο είναι καθεστώς, είναι το πλαίσιο νόμων που ρυθμίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας από την αγορά εργασίας μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού και αυτό το καθεστώς του μνημονίου το φέρατε για να μείνει. Η έξοδος απαιτεί ξήλωμα των μέτρων του καθεστώτος που διαμορφώνουν, όχι μηνιαία ή εξάμηνη παράταση και νέα επιτήρηση, διότι το μνημόνιο –το έχω πει πολλές φορές- είναι κυρίως η λιτότητα και όχι η δανειακή σύμβαση και ξηλώνεται μονάχα όταν τελειώσει η λιτότητα, όταν τελειώσουν οι απορρυθμίσεις που εσείς τέσσερα χρόνια τώρα ονομάζετε “μεταρρυθμίσεις”» / «Εμείς είμαστε εδώ για να σταματήσουμε αυτήν την πορεία προς την υποταγή της χώρας και την εξαθλίωση της κοινωνίας. Και είμαστε αποφασισμένοι αυτό να το διεκδικήσουμε και να το πετύχουμε. Για εμάς δρόμος επιστροφής δεν υπάρχει. Ας το καταλάβουν όλοι καλά αυτό. Είναι το δικό μας «there is no alternative» που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Εμείς δρόμο επιστροφής δεν έχουμε» / «Αυτό που νοιάζει τους συνταξιούχους, που ετοιμάζεστε –γιατί έχετε συμφωνήσει- να καταργήσετε το ΕΚΑΣ, είναι εάν θα το καταργήσετε με πιστωτική γραμμή ή με μνημόνιο; Αυτό που νοιάζει τους συμπολίτες μας στα νησιά είναι αν θα καταργήσετε την έκπτωση στο ΦΠΑ με παράταση ενός μήνα ή έξι μηνών του μνημονίου; Αυτό είναι που τους νοιάζει ή ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν, διότι έχετε ήδη δεσμευτεί να τα υλοποιήσετε;»
-11 Δεκεμβρίου 2014, Δ. Βίτσας, Σκάι. «Δεν θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα του διμήνου που συμφωνήθηκε με τους δανειστές, εδώ δεν αναγνωρίζουμε τη συμφωνία. Δεν θα αναγνωρίσουμε τη συμφωνία, οπότε τι θα πουν; Έχετε 15 ημέρες να την αναγνωρίσετε;»
-13 Δεκεμβρίου 2014, Αλ. Τσίπρας, Ηράκλειο Κρήτης: «Ας μην έχουν αυταπάτες οι συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης. Εμείς είμαστε σκληρά καρύδια. Ας μην προσπαθήσουν να μας εκβιάσουν, ούτε να μας φοβίσουν. Θα ΄χουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Κούνια που τους κούναγε». / «Μερικοί νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε το νταούλι κι εμείς θα χορεύουμε στο σκοπό τους. Ε λοιπόν εμείς θα παίζουμε στο εξής το νταούλι, ή μάλλον τη λύρα της Κρήτης, κι εκείνοι θα χορεύουν πεντοζάλη».
-13 Δεκεμβρίου 2014, Δ. Βίτσας, Real FM. «Εμείς, οτιδήποτε και να κάνουν, θα κάνουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
-19 Δεκεμβρίου 2014, Π. Σκουρλέτης, Παραπολιτικά fm: «Δεν είναι ανάγκη να προστεθεί άλλο ένα ηχητικό.Είναι σαφέστατη η δέσμευσή μας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθούμε αυτό το πλαίσιο των εφαρμοστικών και μνημονιακών νόμων».
-28 Δεκεμβρίου 2014, άρθρο Αλ. Τσίπρα στην «Αυγή». «Το πρώτο βήμα θα είναι η υλοποίηση του «προγράμματος της Θεσσαλονίκης» για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Δεν δημιουργεί ανάγκες για νέα δανεικά και δεν θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του λαού, θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και θα προχωρήσουμε. Η παραμονή της Ελλάδας στη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση δεν είναι για μας ούτε καν σκέψη, πόσο δε μάλλον δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή υπό καμία συνθήκη».
-29 Δεκεμβρίου 2014, ομιλία Αλέξη Τσίπρα στο Σινέ Κεραμεικός: «Η κυβέρνηση σωτηρίας, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το βραβείο της μάχης που έχουμε μπροστά μας. Με την καρδιά, αλλά και με το μυαλό, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την μάχη θα την κερδίσουμε».
-9 Ιανουαρίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Αντέννα: «Δεν επιδιώκουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σημαίνει ικανοποίηση των προαπαιτούμενων, των μνημονιακών μέτρων και σημαίνει συνέχιση των πολιτικών των μνημονίων. Η αξιολόγηση σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοστούν τα μέτρα Χαρδούβελη. Όλα αυτά, δηλαδή για τον ΦΠΑ, τις συντάξεις, κλπ. Σε αυτά, λοιπόν, έχουμε απαντήσει και απαντάμε κάθε μέρα πως δεν θα υπάρξει συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών».
-10 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στην Κόρινθο: «Γιατί επιτέλους ήρθε η ώρα να φύγει το μνημόνιο και μαζί του να φύγει το πολιτικό προσωπικό που το υπηρέτησε πιστά» / «Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής που θα στηρίξει ολόπλευρα την αγροτική παραγωγή και τον αγρότη».
-11 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στην Καλαμάτα: «Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή μιας Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής. Δεσμευόμαστε για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου» / «Εγγυόμαστε τη σύνταξη του αγρότη και της αγρότισσας» / «Θα αποκαταστήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Θα βάλουμε φραγμό στις μαζικές απολύσεις. Θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Θα καταθέσουμε σχέδιο για 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Δώρο Χριστουγέννων σε συνταξιούχους με σύνταξη ως 700 ευρώ».
-11 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας στη Real News: «Το μνημόνιο θα το καταργήσει ο ελληνικός λαός με τη ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Θα το θάψει βαθιά στις αποθήκες της ιστορίας. Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εξαγγείλει τις προγραμματικές δηλώσεις και θα εφαρμόσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, όπως το προσδιορίσαμε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο διαρκές μας συνέδριο τη περασμένη εβδομάδα. Ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από την υλοποίηση του προγράμματός μας, θα επαναδιαπραγματευθούμε τις δανειακές συμβάσεις, διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή ρύθμιση για το χρέος και πολιτικές ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη. Την επιστολή προς τους δανειστές, λοιπόν κε Σκουρή, δε θα χρειαστεί να τη στείλω εγώ γιατί θα την στείλει ο λαός, το βράδυ των εκλογών» / «Σας θυμίζω ότι το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θέτει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ».
-13 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στην Κομοτηνή: «Λέω ξεκάθαρα και από αυτό το βήμα: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί σε μια σειρά μέτρων για την ανακούφιση των πιο αδύναμων: Να στηρίξουμε τους συνταξιούχους που δούλεψαν μια ζωή και τώρα βλέπουν τις συντάξεις τους να κόβονται» /  «Αποκατάσταση της 13ης σύνταξης σε συνταξιούχους με σύνταξη ως 700 ευρώ».
-13 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, Στον Ενικό και στο Ν. Χατζηνικολάου: «Δεν υπάρχει ολίγον έγκυος ούτε ολίγον μνημόνιο».
-14 Ιανουαρίου 2015, Π. Σκουρλέτης στο ΑΠΕ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί μέσα από την παρουσίαση του προγράμματός του στη Θεσσαλονίκη ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει, τα πρώτα μέτρα που θα ξεκινήσει να βάζει μπρος αφορούν αυτό που ονομάζουμε ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος: η άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αυτού του ληστρικού και ισοπεδωτικού φόρου επί των ακινήτων, που ουσιαστικά οδηγεί στη δήμευση της ακίνητης περιουσίας και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, η επαναφορά στα 751 ευρώ του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, η επαναφορά του 13ου μισθού, του Δώρου Χριστουγέννων για συντάξεις κάτω από 700 ευρώ, αλλά και θεσμικές αλλαγές, όπως η επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της μετενέργειας, η ανακατάθεση του νόμου για τα κόκκινα δάνεια».
-15 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στη Ρόδο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Η τρόικα φεύγει. Θα καταργήσουμε τα μνημόνια και το καθεστώς δουλοπαροικίας που έχει επιβληθεί στη χώρα. Με αποφασιστικότητα και σύνεση. Θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο το πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» / «Για αυτό, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι: Από τις 26 Ιανουαρίου θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές» / «Και τα κοράκια των distress funds είναι έτοιμα να πέσουν πάνω στους δανειολήπτες για να τους πάρουν τα σπίτια» / «Αυτό θα αποτρέψει ο λαός μας με τη ψήφο του, στις 25 Γενάρη. Αυτό θα αποτρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, από τις 26. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Τελεία και παύλα».
-15 Ιανουαρίου 2015, Ν. Παππάς, Ε: «Με το νέο φόρο, δεν θα πληρώνουν φόρο για την πρώτη κατοικία».
-17 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στο Αγρίνιο: «Στις 25 Ιανουαρίου ο λαός μας, με την ψήφο του, κάνει τα Μνημόνια παρελθόν» / «Εμείς, πολίτες του Αγρινίου, θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, γιατί θα καταργήσουμε και την τρόικα και το Μνημόνιο».
-17 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, Σκάι: «Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751» / «Είναι σαφές ότι το 2015 ο φορολογούμενος  δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ» / «Εμείς θεσπίζουμε αφορολόγητο 12.000  σε μία κλιμάκα που αφορά και τους ελευθέρους  επαγγελματίες  και από εκεί και πάνω κλίμακα φορολογική προοδευτική».
-17 Ιανουαρίου 2015, Άρθρο Αλ. Τσίπρα στην «Επένδυση»: «Στις 25 Ιανουαρίου η ψήφος γράφει Ιστορία. Ο λαός ακυρώνει την επόμενη μέρα του κ. Σαμαρά. Ακυρώνει τις δεσμεύσεις του στους δανειστές, με το email Χαρδούβελη, για τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για την κατάργηση του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τις αυξήσεις στον ΦΠΑ στα φάρμακα και στα τρόφιμα, τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και ανοίγει το δρόμο στα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα €751 για όλους και του δώρου των Χριστουγέννων για όσους έχουν σύνταξη έως €700» / «Στις 25 Ιανουαρίου η ελπίδα έχει πατρίδα. Και η Ευρώπη την πυξίδα για την αλλαγή».
-18 Ιανουαρίου 2015, συνέντευξη Αλ. Τσίπρα στο «Έθνος της Κυριακής»: «Το μνημόνιο το τελειώνει στις 25 Γενάρη ο λαός μας με τη ψήφο του. Στις 26 έχουμε ένα νέο τοπίο. Σε αυτό δε συμπεριλαμβάνεται η λιτότητα, δε περιλαμβάνεται η τρόικα».
-19 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, στον Αντέννα και τη Μ. Χούκλη: «Αυτή η μέρα (σ.σ. η επόμενη των εκλογών μέρα) λοιπόν δε θα έχει: Τρόικα, μνημόνιο, τον κ. Σαμαρά και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους δανειστές. Η επόμενη μέρα θα έχει μία Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, που θα ανταποκριθεί στην ισχυρή λαϊκή εντολή να βγάλει τη χώρα από αυτό το δράμα» / «Γι' αυτό στόχος μας αν θέλετε, η φιλοσοφία μας είναι ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή διαπραγμάτευση με δυο βασικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την ελάφρυνση, το κούρεμα, τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους σε αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτό που έγινε για την ίδια τη Γερμανία το 1953, ώστε να μας δοθεί ανάσα βιωσιμότητας, περιθώριο ανάπτυξης, το fiscal space που λένε οι Οικονομολόγοι, να μην είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό αυτού του 4%...» / «Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμά μας που έχουμε καταθέσει στην κρίση και το καταθέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές και στη βάση αυτού του προγράμματος θα κινηθούμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτό που θεωρούμε αναγκαίο και απαραίτητο για τη χώρα, τη σκληρή διαπραγμάτευση με κόκκινες γραμμές σ’ ευρωπαϊκό τελευταίο επίπεδο και την άμεση έναρξη υλοποίησης του προγράμματος της Θεσσαλονίκης για την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας» /
«Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε τα χαμηλά στρώματα, δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε, θα έρθουμε να ελαφρύνουμε τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Εμείς θα διευρύνουμε τη φορολογική βάση αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αντιθέτως τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα θα έχουν διευκόλυνση και ελάφρυνση διότι πρώτον θα καταργήσουμε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεύτερον θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους σε μια ενιαία κλίμακα είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ, είτε πρόκειται για αγρότες που φορολογούνται με 13% από το πρώτο ευρώ. 12.000 ευρώ αφορολόγητο λοιπόν».
-20 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στη Θεσσαλονίκη: «Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεσμεύεται σε πράγματα που πρέπει, αλλά και μπορούν να γίνουν: Στην επαναφορά της 13ης σύνταξης για τις συντάξεις κάτω από 700 ευρώ» / «Η υλοποίησή του δεν εξαρτάται από οποιουδήποτε είδους εξωτερική χρηματοδότηση. Για αυτό και θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση. Μπορούμε να το ξεκινήσαμε μόνοι μας, χωρίς την άδεια κανενός».
-21 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στην Πάτρα: «Σήμερα, λοιπόν, εδώ από την Πάτρα, το ξεκαθαρίζουμε. Εμείς με τη τρόικα δε συγκυβερνάμε. Ούτε εκπροσώπους των απόψεων της τρόικα θα δεχθούμε να έχουμε στο υπουργικό μας συμβούλιο. Τελεία και παύλα!» / «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της προς τον ελληνικό λαό. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελαφρύνουμε από τους φόρους τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα – και θα το κάνουμε. Επαναφέροντας το αφορολόγητο όριο των €12.000 για όλους. Για τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Και αυξάνοντας τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων στις φορολογικές κλίμακες, έτσι ώστε να πληρώνουν αυτοί που πραγματικά έχουν. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ – και θα το κάνουμε. Κανένας νέος φόρος δεν θα επιβληθεί» / «H εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης» / «Έχουμε δεσμευτεί ότι θα απαγορεύσουμε με νόμο την παρακράτηση για χρέη των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ενισχύσεων και χρηματοδοτήσεων στους αγρότες – και θα το κάνουμε».
-21 Ιανουαρίου 2015, Ν. Παππάς, τηλεόραση του Alpha: «Αν ο λαός εγκρίνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα εφαρμοστεί. Δεν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Ο κόσμος να είναι βέβαιος γι’ αυτό» / «Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που κατέστρεψε τη μεσαία τάξη με τον ΕΝΦΙΑ και την υπερφορολόγηση των μικροεπαγγελματιών, φορολογική αρχή για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ότι δεν θα φορολογείται η πρώτη κατοικία, καθώς και το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ».
-22 Ιανουαρίου 2015, άρθρο Αλ. Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Προχωράμε λοιπόν. Τα Μνημόνια χρεοκόπησαν. Ο φόβος τελείωσε. Η Ελλάδα προχωρά. Η Ευρώπη αλλάζει. Στις 25 Ιανουαρίου, η Ελπίδα έρχεται!».
-22 Ιανουαρίου 2015, Γ. Σταθάκης, Βήμα fm: «Η τρόικα δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα, διότι η νέα κυβέρνηση δεν θα συνομιλήσει με την τρόικα».
-22 Ιανουαρίου 2015, Ν. Παππάς, Βήμα Fm: «Το μνημόνιο είναι το πλέγμα της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Αυτό το πρόγραμμα, μνημόνιο, δεν θα εφαρμοστεί και θα έχουμε το πολιτικό εκτόπισμα να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας ένα καλύτερο πρόγραμμα»/ «Καμία τεχνική διευθέτηση δεν θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αγνοήσει τη λαϊκή εντολή».
-22 Ιανουαρίου, 2015, Αλ. Τσίπρας, προεκλογική ομιλία στην Αθήνα: «Να τελειώνουμε με τα μνημόνια και να διαπραγματευτούμε σκληρά με μόνο γνώμονα το συμφέρον του λαού μας» / «Την Κυριακή μιλάει ο ελληνικός λαός. Και θα δώσει τη πιο καθαρή απάντηση. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος!» / «Εμείς στο πιλοτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κ. Μέρκελ, δε πρόκειται να δεχθούμε. Καθαρά και ξάστερα. Δεν έχουμε σκοπό να συγκυβερνήσουμε παρέα με τους εντεταλμένους των μνημονίων» / «Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε: Απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Με αφορολόγητο στα 12000 ευρώ για όλους. Με την Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αντικατάστασή του με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, με υψηλό αφορολόγητο όριο, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας να μην φορολογείται».
-23 Ιανουαρίου 2015, ομιλία Αλ. Τσίπρα στο Ηράκλειο της Κρήτης: «Τέλος η Ελλάδα της τρόικας και των μνημονίων» / «Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Εγγυάται τις συντάξεις. Εγγυάται τις αγροτικές επιδοτήσεις. Εγγυάται την αξιοπρέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι θα σταματήσει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
-23 Ιανουαρίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Μέγκα. «Δεν θα συζητήσουμε με την τρόικα. Διαπραγμάτευση γίνεται με τους εταίρους μας και τις πολιτικές ηγεσίες. Τελεία και παύλα».
-23 Ιανουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στο Ηράκλειο Κρήτης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αντικατάστασή του με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, με υψηλό αφορολόγητο όριο, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας να μην φορολογείται. Με το δικό μας φορολογικό πρόγραμμα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί η μεσαία τάξη, που η απερχόμενη κυβέρνηση προσπαθεί σήμερα να τρομοκρατήσει» / «Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι από την επομένη των εκλογών θα εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκηςγια την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης».
-23 Ιανουαρίου 2015, κεντρική προεκλογική ομιλία Π. Καμμένου στο Αιγάλεω: «Τουρισμός, 5% στο ΦΠΑ σε όλα τα τουριστικά προϊόντα και αφορολόγητες ζώνες τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, στην Κρήτη και στην παραμεθόριο. Μόνο έτσι μπορεί να δούμε τους τουρίστες που πράγματι έρχονται στην χώρα μας να κάνουν επενδύσεις και να αφήνουν χρήματα».
-26 Ιανουαρίου 2015, Γ. Κατρούγκαλος, Σκάι τηλεόραση: «Δεν θα μιλήσουμε με την τρόικα, θα θέσουμε στα θεσμικά όργανα τις θέσεις μας. Θα ζητήσουμε χρόνο για συνολική διαπραγμάτευση».
-26 Ιανουαρίου 2015. Π. Σκουρλέτης, δήλωση: «Είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Τα ΑΤΜ έχουν χρήματα. Ο κόσμος πάει στις δουλειές του. Όλα πάνε καλά».
-27 Ιανουαρίου 2015, Θ. Δρίτσας: «Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ».
-5 Φεβρουαρίου 2015. Τσίπρας στην Κ.Ο. «Στις 25 Γενάρη πήραμε μια καθαρή εντολή για να εφαρμόσουμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Κανείς δεν μας ζητά να εφαρμόσουμε το προηγούμενο πρόγραμμα. Όχι σε λιτότητα και πρωτογενή πλεονάσματα. Εγγυόμαστε τις καταθέσεις. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που ενέκρινε ο ελληνικός λαός» /  «Αν στις 25 Γενάρη είχαμε χάσει τις εκλογές σήμερα τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα; Το περιβόητο μέιλ του κ. Σαμαρά προς την τρόικα θα είχε γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή η Βουλή μετά την ορκωμοσία θα καλείτο να ψηφίσει νέες περικοπές σε συντάξεις, στο ΕΚΑΣ, αυξήσεις στο ΦΠΑ».
-8 Φεβρουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας στη Βουλή, στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης: «Πρώτο μέτρο για τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων η επαναχορήγηση δέκατης τρίτης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων στο τέλος του 2015 σε όποιους λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες των 700 ευρώ μηνιαίως. Πρώτη δέσμευση της Κυβέρνησής μας είναι ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε αυτά που υποσχέθηκε με το περίφημο e-mail ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και πρώην Πρωθυπουργός προς τους εταίρους και την τρόικα. Καμία, λοιπόν, αύξηση ορίων ηλικίας, καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων» / «Η αμετάκλητη απόφαση της Κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις, με πλήρη σεβασμό στη λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε με την ψήφο του λαού μας στις πρόσφατες εκλογές» / «Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή εντολή των εκλογών της 25ης του Γενάρη! Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον άμεσο τερματισμό της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή πολιτικής. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ’ όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον -και σημαντικότερο- από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Για το λόγο αυτό η νέα Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου, γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιμο, δεν το φτιάχνει τώρα, έχει προτάσεις, δεν τις φτιάχνει τώρα, είναι ρεαλιστικές και είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτό».
-10 Φεβρουαρίου 2015, Ομιλία Αλ. Τσίπρα στη λήξη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης: «Η συμφωνία που ζητά η κυβέρνηση από τους εταίρους της, δεν θα μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα λιτότητας, ούτε νέο δάνειο όπως διαδίδεται από ξένα ΜΜΕ. Δεν ζητάμε κι άλλα χρήματα».
-10 Φεβρουαρίου 2015, Ευκλ. Τσακαλώτος, ομιλία επί των Προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης: «Δεσμευόμαστε ότι αυτό το πρόγραμμα που απέτυχε εμείς δεν θα το υπογράψουμε. Δεν θα το κλείσουμε. Δεσμευόμαστε, επίσης, ότι δεν θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τρόικα» / «Βεβαίως, είναι εδώ ο ΟΟΣΑ για να συζητήσουμε, αλλά δεν θα συζητήσουμε την εργαλειοθήκη. Θα συζητήσουμε με τον ΟΟΣΑ τις δικές μας ιδέες».
-11 Φεβρουαρίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Παραπολιτικά fm. «Στο τέλος του 2015 η 13η σύνταξη» / «Δεν μπορούμε να δεχθούμε τους όρους της μνημονιακής επιτήρησης μέσω της τρόικας, αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα όχι παράταση του υπάρχοντος μνημονιακού προγράμματος».
-11 Φεβρουαρίου 2015, Γ. Σταθάκης στη Βουλή: «Δεύτερη τομή. Διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Θα εισάγουμε νόμο άμεσα, ο οποίος θα φέρει την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας αναδιαρθρώνοντας τα δάνεια, μεταφέροντάς τα από τις τράπεζες σε δημόσιο φορέα διαχείρισης για το σύνολο των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας και εισάγοντας νομοθεσία δεσμευτική, με αυστηρούς κανόνες και με ισχυρή διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος των στεγαστικών δανείων για το σύνολο των μεσαίων στρωμάτων. Τομή τρίτη. Διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ικανό να επανεκκινήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα - χρησιμοποιώ τον όρο χωρίς κανένα αστερίσκο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητά μας».
-12 Φεβρουαρίου, Παππάς στο τουίτερ: «Γελάω με αυτούς που ονειρεύονται κωλοτούμπες».
-13 Φεβρουαρίου, Συνέντευξη Τύπου μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής, Αλ. Τσίπρας: «Υπ’ αυτή την έννοια το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε και μας δημιούργησε συνθήκες καταστροφής, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Ούτε η τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε, υπάρχει» / «Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει» / «Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της τρόικας δεν υπάρχει πια».
-14 Φεβρουαρίου 2015. Συνέντευξη Γ. Σταθάκη στο «Έθνος της Κυριακής»: «Δημόσιος φορέας που θα διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών, τα οποία βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, θα συσταθεί με νόμο τους προσεχείς μήνες. Μέσω του ίδιου φορέα θα αναδιαρθρωθούν στο σύνολό τους τα δάνεια. Έως ότου δημιουργηθεί ο νέος φορέας, θα κατατεθεί νόμος, που θα απαγορεύει τους πλειστηριασμούς. Επιπλέον, για τα «κόκκινα» δάνεια των νοικοκυριών θα προβλέπεται και διαγραφή για όσους αντικειμενικά αποδεικνύεται ότι αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους».
-17 Φεβρουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ: «Συμφωνία χωρίς λιτότητα, χωρίς μνημόνιο, χωρίς την τοξική παρουσία της τρόικας. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι συμφωνία. Είναι ολοκλήρωση της ευθανασίας της πατρίδας μας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις βασικές μας δεσμεύσεις τον λαό».
-22 Φεβρουαρίου 2015, Ν. Παππάς, Μέγκα (Καμπουράκης-Οικονομέας): «Το εννοούμε όταν λέμε τέλος σε μειώσεις μισθών και συντάξεων»
-25 Φεβρουαρίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Μέγκα. «Ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας για 13η σύνταξη».
-27 Φεβρουαρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, στο υπουργικό συμβούλιο: «Τα μνημόνια τελείωσαν. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο, γιατί τα μνημόνια τελείωσαν στις 25 Γενάρη. Η τρόικα τελείωσε, τα μνημόνια είναι παρελθόν. Επέκταση της δανειακής σύμβασης, αλλά όχι των μνημονιακών δεσμεύσεων και του προγράμματος λιτότητας».
-27 Φεβρουαρίου 2015, Ν. Παππάς, Σκάι τηλεόραση: «Τον ΦΠΑ δεν θα τον αυξήσουμε».
-9 Μαρτίου 2015, Ν. Φίλης. Στον Ενικό: «Η τρόικα δεν θα πατήσει στην Αθήνα».
-9 Μαρτίου 2015, Ν. Φίλης, Σκάι τηλεόραση: «Ούτε νέο δάνειο θα πάρουμε ούτε νέο μνημόνιο.  Μια γλώσσα μιλάμε, δεν υπάρχει διγλωσσία.  Δεν υπάρχει αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά στην πρόταση Βαρουφάκη. Το λαϊκό εισόδημα δεν θα θιγεί, καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις».
-12 Μαρτίου 2015, Αλ. Τσίπρας, συνέντευξη με Γκουρία στον ΟΟΣΑ: «Επιθυμούμε μια νέα σχέση με τον ΟΟΣΑ, μακριά από εργαλειοθήκες. Είμαστε μια νέα κυβέρνηση της Αριστεράς με νέες ιδέες. Θέλουμε τεχνική βοήθεια για να τις εφαρμόσουμε. Είμαστε ευτυχείς να σημειώσουμε ότι είμαστε σε ευρεία συμφωνία με την πρωτοπόρο έρευνα διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ. Χρειαζόμαστε τεχνική εμπειρία για να εντοπίσουμε  τις θεσμικές δομές που μπλοκάρουν τις αλλαγές. Η συνδρομή του ΟΟΣΑ στο θέμα αυτό είναι πολύτιμη.Επιθυμούμε μια νέα σχέση με τον ΟΟΣΑ, μακριά από εργαλειοθήκες. Οι μεταρρυθμίσεις που συζητάμε με τον ΟΟΣΑ είναι αυτές που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Αρκετά με τη λιτότητα. Enough is enough».
-16 Μαρτίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Σκάι: «Τα Χριστούγεννα του 2015 οι συνταξιούχοι θα λάβουν 13η σύνταξη, όπως το είχαμε προσδιορίσει και στις προγραμματικές».
-16 Μαρτίου 2015, Αλ. Τσίπρας, «Έθνος»: «Δρόμος επιστροφής στο μνημόνιο για την Ελλάδα δεν υπάρχει».
-18 Μαρτίου 2015, Αλ. Τσίπρας, Βουλή: «Δεν κάνουμε πίσω σε όσα έχουμε εξαγγείλει. Η λαϊκή εντολή που λάβαμε ήταν σαφής. Να μπει τέλος στα μνημόνια και τη λιτότητα. Να γίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Στο Γιουρογκρούπ της 20ής Φεβρουαρίου πετύχαμε μια συμφωνία κάτω από τη γνωστή ασφυκτική πίεση του χρόνου. Πετύχαμε ένα πρόγραμμα-γέφυρα που δεν περιλαμβάνει ούτε ένα μέτρο λιτότητας» / «Και βάλαμε έτσι ένα τέλος σ’ αυτό το εξωθεσμικό μόρφωμα της τρόικας».
-20 Μαρτίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Αντέννα: «Δεν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός αν περιλαμβάνει έστω και ένα μνημονιακό μέτρο. Να είμαστε απόλυτα καθαροί. Κρατήστε την ημερομηνία και την ώρα που σας το λέω. Η κρίσιμη φράση είναι αυτή που είπε ο πρωθυπουργός. Ότι το τρένο ξαναμπήκε στις ράγες. Αυτή η δημιουργική ασάφεια ήταν η αναγκαία γέφυρα. Είχε σκοτεινά σημεία. Κάναμε ένα ποιοτικό άλμα. Δεν έρχονται στα υπουργεία (οι τροϊκανοί). Ο κατώτατος μισθός δεν μπαίνει για έγκριση από τους θεσμούς».
-20 Μαρτίου 2015,  Γ. Κατρούγκαλος, Παραπολιτικά fm. «Έχουμε μερικές κόκκινες γραμμές που είναι η ουσία της πολιτικής μας και σε αυτό είμαστε ανυποχώρητοι».
-26 Μαρτίου 2015, Γ. Σταθάκης, Αντέννα: «Το ευνοϊκότερο καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά θα διατηρηθεί και πρέπει. Δεν θα αλλάξει. Κανείς δεν συζητάει για τα νησιά του μειωμένου ΦΠΑ».
-27 Μαρτίου 2015, Ευκλ. Τακαλώτος, Σταρ, Τσαπανίδου: «Η λίστα δεν θα περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις».
-30 Μαρτίου 2015. Αλ. Τσίπρας, Συζήτηση στη Βουλή για τη δανειακή σύμβαση, ενημέρωση του κοινοβουλίου: «Δεν θα δεχθούμε αύξηση  ΦΠΑ σε φάρμακα και τρόφιμα» / «Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε σε περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση κανενός υφεσιακού μέτρου. Αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Είναι λέξη που λέγεται καθαρά και ξάστερα μέσα στο εθνικό Κοινοβούλιο και μπροστά στον ελληνικό λαό».
-31 Μαρτίου 2015, Γ. Σακελαρίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, Αντέννα. «Οι κόκκινες γραμμές είναι οι συντάξεις, τα εργασιακά και η αύξηση του ΦΠΑ. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε δίλημμα συντάξεις ή ΔΝΤ. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε διασφαλίζοντας ότι δεν θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο. Η κυβέρνηση δεν θα εισπράξει τον ΕΝΦΙΑ για το 2015, αφού θα καταργηθεί και θα σχεδιαστεί άλλος νόμος. Στην ουσία έχει σταματήσει να υλοποιείται η πολιτική του μνημονίου».
-1 Απριλίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Μέγκα (Τρέμη-Ευαγγελάτος): «Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταργήσει το επόμενο τετράμηνο τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και να νομοθετήσει για τις συλλογικές συμβάσεις. Το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις είναι έτοιμο. Ήδη το έχω στα χέρια μου. Εάν δεν ήταν η αργία του Πάσχα θα το είχαμε ήδη καταθέσει».
-7 Απριλίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Μέγκα. «Εάν ήθελε το ΔΝΤ ή οποιοσδήποτε άλλος η σημερινή κυβέρνηση να υιοθετήσει νεοφιλελεύθερες απόψεις για τα ζητήματα της εργασίας, ας πήγαινε αλλού. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τέτοια εντολή».
-1 Μαΐου 2015, Π. Σκουρλέτης μετά τη διαδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά: «Οι κόκκινες γραμμές παραμένουν βαθιά κόκκινες».
-2 Μαΐου 2015,  Ευκλ. Τσακαλώτος, συνέντευξη στην εφημερίδα «Επένδυση»: «Δεν πρόκειται να πάρουμε επιπλέον υφεσιακά μέτρα που επεκτείνουν τη λιτότητα, όπως για παράδειγμα οι οριζόντιες αυξήσεις των συντελεστών του ΦΠΑ, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μειώσεις συντάξεων, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε την αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων».
-7 Μαΐου 2015, Π. Σκουρλέτης, απάντηση σε ερώτημα δημοσιογράφου που δίνεται στη δημοσιότητα μέσω επίσημης ανακοίνωσης του υπουργείου του: «Οι κόκκινες γραμμές, παραμένουν βαθιά κόκκινες. Δεν έχουν τεθεί για να αλυσοδεθεί η κυβέρνηση, αλλά για να υπάρχουν και να εκφράζουν τις δεσμεύσεις μας απέναντι το λαό».
-9 Μαΐου 2015, Π. Σκουρλέτης, Real News: «Δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, γιατί οδηγεί κατ’ ουσίαν στην κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, δεν θα υπάρξει καμία μείωση για τις κύριες συντάξεις, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων».
-23 Μαΐου, Αλ. Τσίπρας στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ελληνικός λαός με την επιλογή του έβγαλε εισιτήριο χωρίς επιστροφή».
-4 Ιουνίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Βουλή. «Δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία που θα προσθέτει έστω και ένα μέτρο σε βάρος των εργαζομένων και των πολιτών/Ο πόλεμος που διεξάγεται αυτές τις μέρες είναι μεγάλος/Υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος που είναι όμως πραγματικός, που δεν γίνεται με στρατεύματα στα σύνορα, δεν γίνεται με κανονιοφόρους, αλλά με όλους τους όρους και όλα τα μέσα που διαθέτει ο σύγχρονος καπιταλισμός».
-5 Ιουνίου 2015. Π. Καμμένος στο twitter: «ΦΠΑ στα νησιά δεν αλλάζει όσο υπάρχω».
-22 Ιουνίου 2015, Π. Σκουρλέτης, Βήμα FM: «Δεν θα υπάρξει καμία μείωση, είτε σε επικουρικές, είτε σε βασικές συντάξεις. Αυτό είναι, θεωρώ, το βασικό από μας σταθερό σημείο και να το θεωρήσετε ως δεδομένο. Τουλάχιστον σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις».
-22 Ιουνίου, Π. Καμμένος, Μέγκα: «Για τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ και εμού προσωπικά στη συμφωνία, αλλά και στην κυβέρνηση, αποτελεί προϋπόθεση το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά. Αν έλθει συμφωνία και έχει μέσα το θέμα της έκπτωσης στα νησιά θα την καταψηφίσουμε, ακόμη και αν πέσει η κυβέρνηση».
-2 Ιουλίου 2015, Π. Σκουρλέτης, ομιλία στην Πάτρα ενόψει του δημοψηφίσματος: «Την Κυριακή ψηφίζουμε όχι στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στη διάταξη για την εγγυημένη σύνταξη 360 ε».
-10 Ιουλίου 2015, Αλ. Τσίπρας, Ομιλία στη Βουλή, κατά τη συνεδρίαση στη διάρκεια της οποίας ζήτησε εξουσιοδότηση για να διαπραγματευτεί τη συμφωνία: «Πρώτον, η Συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε ένα αποκλειστικά αμιγώς ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποκλειστικά των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα είναι αντισυμβαλλόμενος. Η πιθανή συμμετοχή του θα είναι μόνο τεχνικής υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η τρόικα όπως τη γνωρίσαμε».
-30 Αυγούστου 2015, Αλ. Τσίπρας, Real News: «Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που έμειναν ανοιχτά με τη δική μας πάλη και επιμονή. Παραδείγματος χάρη το εργασιακό καθεστώς. Οι επικουρικές συντάξεις. Η φορολόγηση των αγροτών. Τα κόκκινα δάνεια. Και αρκετά άλλα».
-6 Σεπτεμβρίου 2015, Αλ. Τσίπρας, ομιλία στη ΔΕΘ: «Το δεύτερο μεγάλο θέμα που η επόμενη κυβέρνηση θα έχει μπροστά της θα είναι αυτό της διαχείρισης των κόκκινων δανείων» / «Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαπραγμάτευσης θα καταθέσουμε και θα διεκδικήσουμε την εφαρμογή της πρότασης μας για τη δημιουργία φορέα που θα μεσολαβεί μεταξύ των εμπλεκόμενων τραπεζών και των οφειλετών» / «Τέταρτο πεδίο διαπραγμάτευσης είναι το κρίσιμο και κεντρικό για τον ΣΥΡΙΖΑ θέμα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το σημείο η Συμφωνία είναι απολύτως ανοιχτή και η μοναδική  δέσμευση που έχουμε αναλάβει είναι να ρυθμίσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε αρμονία με τις Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Ένωσης Εργασίας».
-7 Σεπτεμβρίου 2015, Αλ. Τσίπρας στη ΔΕΘ: «Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Δημόσιο ανακτά τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του στις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες».