23 October 2010

Συντμήσεις και αρκτικόλεξα

Από τη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε., Europa:

A

ΑΕγχΠακαθάριστο εγχώριο προϊόν
ΑΕΠακαθάριστο εθνικό προϊόν
ΑΚΕ (ACP)κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (που έχουν υπογράψει τη σύµβαση Λοµέ)
ΑΧαναπτυσσόµενες χώρες
ΑΛΑΑσία και Λατινική Αµερική
ACP(βλέπε AKE)
ADAPTκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στη βιοµηχανική µεταλλαγή
AEE(βλέπε ΕΟΠ)
AELE(βλέπε ΕΖΕΣ)
AETRευρωπαϊκή συµφωνία σχετική µε την εργασία των πληρωµάτων οχηµάτων των οδικών µεταφορών
AGAktiengesellschaft
AIDSσύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (acquired immune deficiency syndrome)
AIIδιοργανική συµφωνία
AIMπροηγµένη πληροφορική στον τοµέα της ιατρικής στην Ευρώπη (advanced informatics in medicine)
ALADIΛατινοαµερικανική Ένωση Ολοκλήρωσης (Asociación Latinoamericana de Integración)
Altenerπρόγραµµα για την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (alternative energies)
AMF(βλέπε ΣΠΙ)
ANCAfrican National Congress
ASBLassociation sans but lucratif
ASCIIAmerican standard code for information interchange
ASEAN (ΣΚΝΑ)Σύνδεσµος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of South-East Asian Nations): Βιετνάµ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μιανµάρ, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες

B

BADΑφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Banque africaine de développement)
BADEAΑραβική Τράπεζα για την Οικονοµική Ανάπτυξη της Αφρικής (Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique)
BAPπρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της βιοτεχνολογίας (biotechnology action programme)
BC-NETδίκτυο για συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων (business cooperation network)
BCRκοινοτικό γραφείο αναφοράς (Bureau communautaire de référence)
BEI(βλέπε ΕΤΕπ)
Benelux(βλέπε Μπενελούξ)
BERD(βλέπε ΕΤΑΑ)
BEUCΕυρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (Bureau européen des unions de consommateurs)
BID∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (Banque interaméricaine de développement)
BIRD(βλέπε ∆Τ)
BRE(βλέπε ΓΣΕ)
BRITE-EURAMειδικό πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τοµείς των τεχνολογιών της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των εφαρµογών προηγµένων υλικών (basic research in industrial technologies for Europe — European research on advanced materials)

Γ

ΓΣ∆Ε (GATT)Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου
ΓΣΕγραφείο σύνδεσης επιχειρήσεων (Επιτροπή)

C

CAD
1.
επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (ΟΟΣΑ) (Comité d’aide au développement)
2.
computer-aided design
Caddiaµακροπρόθεσµο πρόγραµµα που αφορά τη χρησιµοποίηση της τηλεµατικής στα κοινοτικά συστήµατα πληροφόρησης σχετικά µε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και τη διαχείριση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των οργανώσεων της γεωργικής αγοράς (coopération dans l’automatisation des données et de la documentation dans les importations/exportations et l’agriculture)
CAEM(βλέπε ΣΑΟΒ)
CCAεπιτροπή πιστωτικών συνδέσµων των ΕΚ (Committee of Credit Associations of the EC)
CCD
1.
επιτροπή εµπορίου και διανοµής (comité du commerce et de la distribution)
2.
Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (conseil de coopération douanière)
CCG(βλέπε ΣΣΚ)
CCIRδιεθνής συµβουλευτική επιτροπή ραδιοεπικοινωνιών
CCITT
1.
συµβουλευτική επιτροπή καινοτοµιών και µεταφοράς τεχνολογιών (comité consultatif de l’innovation et du transfert des technologies)
2.
διεθνής συµβουλευτική τηλεγραφική και τηλεφωνική επιτροπή (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique)
CDI(βλέπε ΚΒΑ)
CEDBτράπεζα δεδοµένων για συµβάντα σε δοµικά µέσα αντιδραστήρων (component event data bank)
CedefopΕυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
CEEPΕυρωπαϊκή Συνοµοσπονδία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
CELADευρωπαϊκή επιτροπή καταπολέµησης ναρκωτικών (comité européen de lutte antidrogue)
CENευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (comité européen de normalisation)
Cenelecευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (comité européen de normalisation électrotechnique)
CERMcoordinated emergency response measures
CES(βλέπε ΕΣΣ)
CFCAΚοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
CGCσυµβουλευτική επιτροπή διαχείρισης και συντονισµού (comité consultatif en matière de gestion et de coordination)
CIDSTεπιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκµηρίωσης (comité de l’information et de la documentation scientifiques et techniques)
CITHAConfederation of International Trading Houses Associations
CMA(βλέπε ΠΣΕ)
Codest(βλέπε ΕΑΕΤΕ)
CORDIS (*)Υπηρεσία πληροφόρησης για την κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη (Community Research and Development Information Service)
CoreperΕπιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ)
COSTευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (coopération européenne en science et technologie) [παλαιά ονομασία: ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique)]
CRAFTcooperative research action for technology
CRESTεπιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (comité de la recherche scientifique et technique)
Cronosτράπεζα µακροοικονοµικών στοιχείων για την επεξεργασία χρονολογικών σειρών [Eurostat]
CSTεπιστηµονική και τεχνική επιτροπή (comité scientifique et technique) [Ευρατόµ]
CTSυπηρεσίες δοκιµών συµµόρφωσης (conformance testing services)

∆ΕΑΕΑδιεθνές επισιτιστικό απόθεµα εκτάκτων αναγκών (ΟΗΕ)
∆ΑΣΕ (CSCE)∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
∆ΓΕ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
∆ΓΛΠ (RICA)δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης
∆ΕΚ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
∆ΕΕΣ∆ιεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού
∆ΕΥδικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
∆ΝΤ (FMI)∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΟΗΕ)
∆ΟΑΕ (AIEA)∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας (ΟΗΕ)
∆ΟΕ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας
∆ΟΕ (AIE)∆ιεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΟΟΣΑ)
∆Τ∆ιεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη — ∆ιεθνής Τράπεζα (ΟΗΕ)

D

DECTdigital European cordless telecommunications
DELTAανάπτυξη των µεθόδων µάθησης στην Ευρώπη µε τη βοήθεια των προηγµένων τεχνολογιών
(development of European learning through technological advance)
DIANEdirect information access network for Europe
DINDeutsche Industrie Norm
DRAMdynamic random access memory
DTPdesktop publishing

E

Ε & Αέρευνα και ανάπτυξη
ΕΑΑΑΕυρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας
Ε & ΤΑέρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
ΕΑΒ(βλέπε CAD)
ΕΑΕΤΕεπιτροπή για την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη
ΕΓΤΠΕΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
ΕΓΤΠΕ, Tµήµα Εγγυήσεων, ή ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις (σε πίνακες ή γραφήµατα)
ΕΓΤΠΕ, Tµήµα Προσανατολισµού, ή ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός (σε πίνακες ή γραφήµατα)
ΕΔΥΜ (CEMT)ευρωπαϊκή διάσκεψη των υπουργών µεταφορών
ΕΕΕυρωπαϊκή Ένωση
ΕΖΕΣ (AELE)Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών
ΕΙΩεπιτροπή του Ινδικού Ωκεανού
ΕΚ
1.
Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκές Κοινότητες
2.
Ένωση ∆ιεθνούς Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (International Development Association)
3.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΚΑΕΚ(βλέπε Cedefop)
ΕΚΑΧΕυρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
ΕΚΠΝΤΕυρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
ΕΚΤ
1.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
2.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
ΕΝΣ (SME)ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα
ΕΟΚΕυρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
ΕΟΠΕυρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος
ΕΠΠΚενδεικτικό πυρηνικό πρόγραµµα για την Κοινότητα
ΕΠΣΕυρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία
ΕΣεναρµονισµένο σύστηµα
ΕΣΚΤεθνικό σύστηµα κεντρικών τραπεζών
ΕΣΣ (CES)Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων
ΕΤΑ (FED)Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
ΕΤΑΑΕυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)
ΕΤαΕΕυρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
ΕΤΔειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα
ΕΤΕπ (BEI)Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΕΤΠΕυρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
ΕτΠΕπιτροπή των Περιφερειών
ΕΤΠΑ (FEDER)Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕυρατόµΕυρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
ΕΥΕΔΕυρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
EυρωπόλΕυρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
EASΕυρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
(ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές)
ECDCΕυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων
ECHAΕυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ecosoc(βλέπε ΟΚΣ)
Ecu (ECU)ευρωπαϊκή νοµισµατική µονάδα (European currency unit) (αντικαταστάθηκε από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999)
Edifactηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων για τις διοικητικές υπηρεσίες, το εµπόριο και τις µεταφορές (electronic data interchange for administration, commerce and transport)
EFICSευρωπαϊκό σύστηµα δασικών πληροφοριών και επικοινωνίας
EFRαναπαραγωγικός αντιδραστήρας (European fast reactor)
EFTA(βλέπε ΕΖΕΣ)
EITΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές — ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1)
ELISEευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (European local initiatives system of exchanges)
ENIACΓνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική
EΟΚΕΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
EPOCHευρωπαϊκό πρόγραµµα µε αντικείµενο την κλιµατολογία και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών (European programme on climatology and natural hazards)
Erasmusπρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την κινητικότητα των σπουδαστών (European Community action scheme for the mobility of university students)
ERICAΕυρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για Υποθέσεις Καταναλωτών (European Research Institute for Consumer Affairs)
ERMESEuropean radio messaging system
ESAΕυρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος (European Space Agency)
Espritευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφόρησης (European strategic programme for research and development in information technology)
ETSIEuropean Telecommunications Standards Institute
EUΕυρωπαϊκή Ένωση (European Union)· χρησιµοποιείται σε πίνακες και γραφήµατα (και όχι µέσα στο κείµενο) για να δηλωθεί η οµάδα των αντίστοιχων κρατών µελών: EU-9, EU-12, EU-15 κλπ.
EU-OSHAΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
EURευρώ (βλέπε επίσης σηµείο 7.3.1)
Euratom(βλέπε Ευρατόµ)
EurekaΕυρωπαϊκός Οργανισµός για το Συντονισµό της Έρευνας (European Research Coordination Agency)
EURESευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (European employment services)
EURETευρωπαϊκή έρευνα για τις µεταφορές (European research for transport)
EurocontrolΕυρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροναυσιπλοΐας
Euronetευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών (European telecommunications network)
Euronet-DIANEευρωπαϊκό δίκτυο για την απευθείας προσπέλαση των πληροφοριών (direct information access network for Europe)
Europol(βλέπε Eυρωπόλ)
Eurostatστατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: παλαιά πλήρης ονομασία• να χρησιμοποιείται μόνο ως επεξήγηση
Eurotraσύστηµα αυτόµατης µετάφρασης
Eurydiceπληροφοριακό δίκτυο για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
EVCAΕυρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (European Venture Capital Association)

F

FAOΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία [Food and Agriculture Organization (UN)]
FED(βλέπε ΕΤΑ)
FEDER(βλέπε ΕΤΠΑ)
FEEEΊδρυµα για την Εκπαίδευση σε Περιβαλλοντικά Θέµατα στην Ευρώπη
FEOGA(βλέπε ΕΓΤΠΕ)
FIDE∆ιεθνής Οµοσπονδία για το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο (Fédération internationale pour le droit européen)
fob (*)free on board
FIM(βλέπε ∆ΝΤ)
FnuladΤαµείο των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της Κατάχρησης των Ναρκωτικών
FRAΟργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
FrontexΕυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
FYROMΠρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Former Yugoslav Republic of Macedonia)

G

G7Οµάδα των Επτά (οι πρώτες βιοµηχανικές χώρες: Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς)
G24Οµάδα των 24 (διακυβερνητική οµάδα των 24 για διεθνή νοµισµατικά θέµατα)
G77Οµάδα των 77
GATSΓενική Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services)
GATT(βλέπε ΓΣ∆Ε)
GISCOγεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών για την Επιτροπή [Eurostat]
GmbH (*)Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GSAΕποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS

H

Handynetευρωπαϊκό κοινοτικό πληροφορικό σύστηµα πληροφοριών για ζητήµατα µειονεκτούντων ατόµων
HDTVτηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (high-definition television)
Heliosκοινοτικό πρόγραµµα δράσης για τα µειονεκτούντα άτοµα (handicapped people in the European Community living independently in an open society) [πρόγραµµα δράσης]

I

IATA∆ιεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association)
IDA
1.
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (interchange of data between administrations)
2.
Ένωση ∆ιεθνούς Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (International Development Association)
Impactπρόγραµµα σχετικά µε την ανάπτυξη αγοράς υπηρεσιών πληροφοριών (information market policy actions)
INSISδιοργανικό σύστηµα πληροφοριών ενοποιηµένων υπηρεσιών
Interpriseπρόγραµµα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στην Κοινότητα
IRDACσυµβουλευτική επιτροπή βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (Industrial Research and Development Advisors Commitee)
IRISΕρευνητική πρωτοβουλία µε αντικείµενο την εφαρµοσµένη πληροφορική στον κοινωνικό τοµέα
ISBNδιεθνής αριθµός τυποποίησης βιβλίου (international standard book number)
ISISολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών στον τοµέα των προτύπων (integrated standards information system)
ISO∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standards Organisation)
ISSNδιεθνής αριθµός τυποποίησης έκδοσης σειράς (International standard series number)
ITERδιεθνής πειραµατικός θερµοπυρηνικός αντιδραστήρας (international thermonuclear experimental reactor)

J

JESSIJoint European submicron silicon initiative
JETJoint European Torus
JRCΚοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) 
(ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές; δεν χρησιμοποιείται πλέον ο τύπος KKEρ)

K

ΚΒΑ (CDI)Κέντρο για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη
ΚΓΑκοινοτικό γραφείο αναφοράς
ΚΓΠ (PAC)κοινή γεωργική πολιτική
Κ∆ (TDC)κοινό δασµολόγιο
ΚΕΠΠΑκοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
ΚΚΕρδεν χρησιμοποιείται πλέον για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (βλέπε JRC)
ΚΟΜΕΚΟΝΣυµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας (ΣΑΟΒ)
ΚΠΣκοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Κ(Τ)∆κοινό (τελωνειακό) δασµολόγιο
Kaleidoscopeπρόγραµµα υποστήριξης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής διάστασης
Karolusσχέδιο δράσης για την ανταλλαγή µεταξύ των κρατών µελών δηµοσίων λειτουργών µεταξύ των κρατών µελών, µε σκοπό την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
KBSknowledge-based system
Konverκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τη µετατροπή της άµυνας

Λ

ΛΑΧλιγότερο αναπτυγµένες χώρες

L

Leaderσύνδεση µεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας
LEDAπρόγραµµα δράσης για την τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης (local employment development action programme)
Leonardo da Vinciπρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
LIFEχρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον

M

ΜΚΟ (ONG)µη κυβερνητική οργάνωση
ΜΜΕ (PME)µικροµεσαίες επιχειρήσεις
ΜΟΠ (PIM)ολοκληρωµένα µεσογειακά προγράµµατα
ΜπενελούξΟικονοµική ένωση του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του Λουξεµβούργου
ΜΣΙµηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών
ΜΥ∆µη υποχρεωτικές δαπάνες
ΜΧΣµεσοπρόθεσµη χρηµατοδοτική στήριξη
MASTειδικό πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας της θάλασσας (marine science and technology)
Matthaeusκοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων
Matthaeus-TAXκοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης των υπαλλήλων των επιφορτισµένων µε την έµµεση φορολογία
MCM(βλέπε ΝΕΠ)
MEDIAµέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας (measures to encourage the development of the audiovisual industry)
MED-Investπρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων των µεσογειακών τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελµατικούς οργανισµούς της Ευρώπης
MED-MEDIAπρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών και των εταιρειών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην Κοινότητα και τις µεσογειακές τρίτες χώρες
MED-URBSπρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας µεταξύ των τοπικών αρχών της Κοινότητας και αυτών των µεσογειακών τρίτων χωρών
MercosurMercado Común del Sur [λατινοαµερικανική κοινή αγορά]
MISEPσύστηµα αµοιβαίας πληροφόρησης για τις πολιτικές απασχόλησης (mutual information system on employment policy)

N

ΝΕΠ (MCM)νοµισµατικά εξισωτικά ποσά
ΝΚΜ (NIC)νέο κοινοτικό µέσο
ΝΜΕΠ (NIPC)νέο µέσο εµπορικής πολιτικής
NACEγενική ονοµατολογία οικονοµικών δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
NAFOΟργανισµός Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NAFTAΒορειοαµερικανική Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου
NATOΟργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου (North Atlantic Treaty Organisation)
NC(βλέπε ΣΟ)
NEA(βλέπε ΟΠΕ)
NETNext European Torus
NETTδίκτυο µεταφοράς καθαρών τεχνολογιών (network for environmental technology transfer)
NIC(βλέπε ΝΚΜ)
Nimexeoνοµατολογία των εµπορευµάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της (Eurostat)
NIPC(βλέπε ΝΜΕΠ)
NUTSoνοµατολογία των γεωγραφικών στατιστικών µονάδων (nomenclature des unités territoriales statistiques)

O

ΟΑΠΟργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
ΟΑΠΕΧ (OAPEC)Οργανισµός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών
ΟΑΣΕΟργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
ΟΗΕ (ONU)Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
ΟΚΣ (Ecosoc)Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών
ΟΝΕ (UEM)οικονοµική και νοµισµατική ένωση
ΟΟΣΑ (OCDE)Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΠΕ (NEA)Οργανισµός Πυρηνικής Ενέργειας (ΟΟΣΑ)
ΟΠΕΚΟργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών
OAPEC(βλέπε ΟΑΠΕΧ)
OCDE(βλέπε ΟΟΣΑ)
ΟΕΑ (OID)ολοκληρωµένη αναπτυξιακή ενέργεια
ΟΕΕ
1.
Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη
2.
Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη
OIBT∆ιεθνής Οργανισµός Τροπικής Ξυλείας
OID(βλέπε ΟΕΑ)
OMPI(βλέπε ΠΟΠΙ)
ONG(βλέπε ΜΚΟ)
ONPπαροχή ανοικτού δικτύου (open network provision)
ONU(βλέπε ΟΗΕ)
ONUDIΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη (Organisation des Nations unies pour le développement industriel)
OPEC(βλέπε ΟΠΕΚ)
OSIδιασύνδεση ανοικτών συστηµάτων (open systems interconnection)
OVIDEvideotex για τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Π

ΠΕΠ (PAM)παγκόσµιο επισιτιστικό πρόγραµµα (ΟΗΕ)
ΠΗΕΠ (PNUE)Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον
ΠΚΦπρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα
ΠΟΠΙ (OMPI)Παγκόσµια Οργάνωση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
ΠΟΕΠαγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου
ΠΟΥΠαγκόσµια Οργάνωση Υγείας
ΠΣΑΠαγκόσµιο Συµβούλιο ∆ιατροφής (ΟΗΕ)
ΠΣΕ (CMA)Παγκόσµιο Επισιτιστικό Συµβούλιο (ΟΗΕ)

P

PAC(βλέπε ΚΓΠ)
PAM(βλέπε ΠΕΠ)
PEDAPειδικό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας στην Πορτογαλία
PEDIPειδικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην Πορτογαλία
PESCAκοινοτική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση του τοµέα της αλιείας
Phare (*)πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
PIM(βλέπε ΜΟΠ)
PINCενδεικτικό πυρηνικό πρόγραµµα (programme indicatif nucléaire de la Communauté)
PIPενηµερωτικό πρόγραµµα προτεραιότητας (priority information programme)
PLO(βλέπε ΟΑΠ)
PME(βλέπε ΜΜΕ)
PNUE(βλέπε ΠΗΕΠ)
Poseicanπρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων
Poseidomπρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων
Poseimaπρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών
PTOM(βλέπε ΥΧΕ)

R

RACEέρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των προηγµένων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη (research and development in advanced communication technologies for Europe)
RAMrandom access memory
Raphaelκοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς
RAIUδιεθνές επισιτιστικό απόθεµα εκτάκτου ανάγκης (ΟΗΕ) (réserve alimentaire internationale d’urgence)
RAREσυνδεδεµένα δίκτυα για την ευρωπαϊκή έρευνα
Recharπρόγραµµα έρευνας στον τοµέα του άνθρακα
Reciteregions and cities for Europe
REGENκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε δίκτυα ενέργειας
REGISκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές
Reimepτακτικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αξιολόγηση των διεργαστηριακών µετρήσεων (regular European interlaboratory measurements evaluation programme)
Residerκοινοτικό πρόγραµµα για τη µετατροπή των βιοµηχανικών περιοχών σιδήρου και χάλυβα (reconversion de zones sidérurgiques)
RETEXκλωστοϋφαντουργικές περιφέρειες (régions textiles) [κοινοτικό πρόγραµµα]
Rewardπρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τοµείς των πρώτων υλών και της ανακύκλωσης (recycling of waste — research and development)
RICA(βλέπε ∆ΓΛΠ)
RNISψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (réseau numérique à intégration de services)

Σ

ΣΑΟΒ (CAEM)(βλέπε ΚΟΜΕΚΟΝ)
ΣΑΣΕΣυνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
ΣΓΠ (SPG)σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων της Κοινότητας
ΣΗΕΕΑ (Unctad)Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη
ΣΟ (NC)συνδυασµένη ονοµατολογία
ΣΠΙ (AMF)συµφωνία πολυϊνών (διεθνής διακανονισµός του εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών)
ΣΣΚ (CCG)Συµβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου
ΣΥΕΚ (Eurostat)Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

S

SCENTδίκτυο για την επιβολή τελωνειακών συστηµάτων
SESARευρωπαϊκό σύστημα νέα γενιά για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
SIRσύστηµα κρατήσεων µε χρήση υπολογιστή
SPEARπρόγραµµα ενίσχυσης για την ευρωπαϊκή αξιολόγηση της έρευνας (support programme for a European assessment of research)
SPESσχέδιο τόνωσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας και των ανταλλαγών ερευνητών στον τοµέα των οικονοµικών επιστηµών (stimulation plan for economic science)
SPG(βλέπε ΣΓΠ)
Stabexσύστηµα σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές των ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système de stabilisation des recettes d'exportation)
Sysminειδικές χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις για τα µεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système d'aide aux produits miniers)

T

TACσύνολο επιτρεπόµενων αλιευµάτων (total allowable catch)
Tacis (*)πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία
TARICενοποιηµένο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (tarif intégré communautaire)
TDC(βλέπε Κ∆)
Telematiqueκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τις υπηρεσίες και τα δίκτυα τηλεµατικής για την περιφερειακή ανάπτυξη
Tempusπρόγραµµα διευρωπαϊκής κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση
TIRδιεθνείς οδικές µεταφορές
TREVIοµάδα: υπουργοί υπεύθυνοι για θέµατα εσωτερικής ασφάλειας στα πλαίσια της διακυβερνητικής συνεργασίας
TVHD(βλέπε HDTV)

Y

Υ∆υποχρεωτικές δαπάνες
ΥΕΕΕΚΥπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΥΧΕ (PTOM)υπερπόντιες χώρες και εδάφη

U

UCLAFµονάδα συντονισµού της καταπολέµησης της απάτης
UEBLΟικονοµική Ένωση Βελγίου-Λουξεµβούργου (Union économique belgo-luxembourgeoise)
UEM(βλέπε ΟΝΕ)
Unctad(βλέπε ΣΗΕΕΑ)
UnescoΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (United Nations Εducational, Scientific and Cultural Organisation)
UNHCRΎπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICEΈνωση των Βιοµηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe)
UnicefΤαµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά (United Nations Children’s Fund)
UNIDOΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη (United Nations Industrial Development Organisation)
UNRWAΥπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Relief and Works Agency)
URBANκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε αστικές περιοχές

Φ

ΦΕΚΦύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
ΦΚΕφόρος κύκλου εργασιών
ΦΠΑφόρος προστιθέµενης αξίας