07 January 2008

Χουντικοί πράκτορες

...
Δημοσιεύουμε σήμερα έγγραφο της ΚΥΠ (=Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών) της εποχής 1968-69 που απευθύνεται στο ΓΕΕΘΑ (=Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας) και στο οποίο περιγράφονται οι προσπάθειες δημιουργίας φιλοχουντικών συλλόγων στη Γερμανία. Σ' αυτό το έγγραφο φαίνεται παραστατικά η γελοιότητα των θιάσων που προσπαθούσαν να παρουσιάσουν δραστηριότητα υπέρ του καθεστώτος, με ουσιαστικό και μοναδικό στόχο όμως, να ροκανίσουν κρατικά κονδύλια :

ΠΑΡ. Β

Συνημμ. εις ΑΠ.Θ. 7325/00/1/27-1-69/ΑΕΔ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Κ.Υ.Π/Τ/V

ΠΡΟΣ: ΓΕΕΘΑ/A'. MEO/3/1

Β.Σ.Τ. 902, 14.Δεκ. 1968


ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


ΧΩΡΑ: ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΘΕΜΑ: Περί των υφισταμένων εθνικών οργανώσεων


  1. Προ της Επαναστάσεως της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ οι εν Δυτ. Γερμανία Έλληνες ήσαν οργανωμένοι εις κομματικάς οργανώσεις αναλόγως των πεποιθήσεων εκάστου, της επιδράσεως επ' αυτών, των κατά καιρούς ασκηθεισών ψυχολογικών ενεργειών και της ικανότητας αντιστάσεως εις αυτάς.
  2. Μετά την 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ αι οργανώσεις αύται ή ητόνησαν ή ανέπτυξαν αντικαθεστωτικήν δραστηριότητα.
  3. Από πλευράς φίλων της Επαναστάσεως, εδημιουργήθη αρχικώς εις Μόναχο η "Εθνική Κίνησις Ελλήνων" (ΕΚΕ), ήτις περιλαβούσα εις τους κόλπους της στοιχεία άτινα επεδίωκον προσωπικήν προβολήν, εδιχάσθη με αποτέλεσμα να διαθέτη σήμερον δύο προεδρεία. Η κίνησις αύτη δια του εν Ελλάδι ευρισκομένου προέδρου της Φωτ. Γκούρα, κατορθώνει κατά καιρούς να υφαρπάζη μηνύματα κ.κ. Υπουργών και να εμφανίζεται ως η μόνη οργάνωσις η απηχούσα τας επισήμους ελληνικάς αρχάς. Αύτη περιορισθείσα εις την περιοχήν του Μονάχου ουδεμία δραστηριότητα παρουσιάζει και, λόγω των τεταμένων εσωτερικών της, έχει ατονήσει.
  4. Εις Δυτ. Βερολίνον ενεφανίσθη η "Ένωσις Ελλήνων Χριστιανών" περιορισθείσης της δραστηριότητάς της εις έκδοσιν πολυγραφημένων εγκυκλίων, μη εξασφαλίσασα ουδέ τον έλεγχον των εν Δυτ. Βερολίνω διαμενόντων Ελλήνων.
  5. Ούτω, τη προτροπή, καθοδηγήσει και συμπαραστάσει του Σ.Α. Βόννης (σημ. Στρατιωτικού Ακόλουθου), συνεστήθη ετέρα οργάνωσις υπό την επωνυμίαν "Εθνική Αναγέννησις" (ΕΑ) εις την περιοχήν Φραγκφούρτης. Αύτη, χρησιμοποιήσασα ως στελέχη νέα πρόσωπα, μηδέποτε εκτεθέντα καθ' οιονδήποτε τρόπον, ήρχισεν ν' αποκτά αίγλην μεταξύ των εθνικοφρόνων Ελλήνων και να αναπτύσσεται, σχηματίσασα μέχρι τούδε τοπικάς επιτροπάς εις 17 πόλεις με προοπτική και δυνατότητα επεκτάσεως και καλύψεως του χώρου της Δυτ. Γερμανίας.
  6. Το μήνα Ιούλιον 1968 μετέβη εις Δυτ. Γερμανίαν, εκ της Δ/νσεως Απόδημου Ελληνισμού (σημ.: της ΚΥΠ), Ο Γεώργιος Μπακούρας με εντολήν οργανώσεως των Ελλήνων. Ούτος μεταβάς εκείσε έκρινεν ότι επεβάλλετο η αυτοδιάλυσις της "Ε.Α." και η μετονομασία της εις "Χριστιανοδημοκρατικήν Ένωσιν Ελλήνων Γερμανίας". Απ' αρχής όμως ενεφανίσθησαν αι αντιδράσεις του συνόλου σχεδόν των στελεχών της "Ε.Α.", τα οποία αντιτίθεντο προς πάσαν ιδέαν αυτοδιάλυσεως της οργανώσεώς των.
  7. Η δημιουργηθείσα κατάστασις εξετιμήθη ως σοβαρά δια την όλην οργάνωσιν και κατεύθυνσιν των φίλα προσκείμενων προς την Επανάστασιν Ελλήνων και κατέστη επιβεβλημένη η ανάληψις πρωτοβουλίας του ΣΝΑ δια την επιδίωξιν συνενώσεως όλων των εθνικοφρόνων Ελλήνων.
Ακριβές Αντίγραφον
Γεν. Γραμματέας Α.Ε.Δ.
(σφραγίδα, υπογραφή)

(από το αρχείο του Tάκη Kωνσταντινόπουλου)


Ο αναφερόμενος στο έγγραφο Φώτης Γκούρας ήταν γνωστός παράγοντας που περιφερόταν στη Γερμανία και εκφωνούσε λόγους, με ελάχιστη έως μηδενική απήχηση. Τώρα διαπιστώνεται ότι και οι χουντικοί ήξεραν ότι πρόκειται για περιφερόμενο νούμερο, γι' αυτό και χάθηκε κάποια στιγμή. Μέχρι που κατέρρευσε η χούντα, δεν κατάφεραν να στήσουν μια φιλοχουντική οργάνωση, πέρα από τοπικές επιτυχίες, οι οποίες όμως έμειναν επίσης στα χαρτιά.
(Στέλιος Φραγκόπουλος, Stelios Frangopoulos)