18 November 2006

Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!

...
(του Ηλία Μακρή, Καθημερινή, 18/11/2006)