19 January 2011

Χριστιανικό εορτολόγιο

που συνέταξε ο ευσεβής Μιχάλης Καλόπουλος και αναδημοσίευσε ο ευσεβέστατος Περικλής Γιάννος:

Ιανουάριος

 • 17 του μηνός: Τιμοθέου αποστόλου και Αναστασίου οσιομάρτυρος. Στιχηρά εσπερινού, σελ. 186: «Θεόφρων Τιμόθεε,…το της πλάνης (των Ελλήνων) κράτος ευχερώς διέλυσας…»
 • 23 του μηνός: Κλήμεντου οσιομάρτυρος και Αγαθαγγέλου μάρτυρος. Εις τον «Οίκον» σελ. 196: «Υιός φωτός αναδειχθείς,…Κλήμη σοφέ,…Ελλήνων τους πρωτεύοντας εν λόγω και αληθεία ενίκησας…»
 • 25 του μηνός: Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Μικρός Εσπερινός, σελ. 203: «Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε  Γρηγόριε,…εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και το ψεύδος…»
 • 30 του μηνός: των Τριών Ιεραρχών, Κανών του Όρθρου, Ωδή ζ΄, σελ. 252: «Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων ύθλους (=ανοησίες), πειθώ δε την τύρρανον ανθρώποις μόνην είλκοντο»

Φεβρουάριος

 • 10 του μηνός: Χαραλάμπους ιερομάρτυρος. Ωδή ε΄ του Κανόνος σελ. 65: «Εξέστησαν δαίμονες και Έλληνες οι άθεοι», Δοξαστικό των Αίνων σελ. 69: «Η τίμια κάρα σου την δυσώδην πλάνην (των Ελλήνων) καταπαύσουσα»
 • 16 του μηνός: Παμφύλου μάρτυρος και των συν αυτώ. Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 91: «Μανίας Ελληνικής το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια) κατεπατήσατε»

Μάρτιος

 • 10 του μηνός: Κορδάτου του εν Κορίνθω μάρτυρος και των συν αυτώ. Εις τον Κανόνα, Ωδή γ΄ σελ. 41: «Τη σοφία Κορδάτος, τη θεοσδότω, κατήργει ελληνικής σοφίας»
 • 22 του μηνός: Ιερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου. Εις τον Κανόνα, Ωδή δ΄ σελ. 84: «Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεατρικώ σθένει απεμώρανας…»

Απρίλιος

 • 28 του μηνός: των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων. Εις τον Εσπερινόν σελ. 111: «Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητος και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα, οδόν ευθείαν ου κατελίπετε…¨

Μάιος

 • 10 του μηνός: Σίμωνος αποστόλου του ζηλωτού. Εις το κάθισμα του Όρθρου σελ. 42: «Θείου Πνεύματος τη φωταυγεία, σκότος έλυσας πολυθείας…και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα.»
 • 28 του μηνός: Ευτυχούς ιερομάρτυρος. Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 104: «Σταθυράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας.»

Ιούνιος

 • 1 του μηνός: Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου. Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 8: «Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε σοφία εν χάριτι…»
 • 18 του μηνός: Λεοντίου μάρτυρος. Εις το Κοντάκιον του Κανόνος σελ. 69: «Των τυρράνων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεότατον πλάνην…»
 • 30 του μηνός: των 12 Αποστόλων. Εις τον Εσπερινόν σελ. 118: Εμμέσως: «Αλιέων ο κάλαμος φιλοσόφων το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια και ρητόρων ρεύματα διετάραξε…» Άμεσα: Εις τον Κανόνα, Ωδή ς΄, σελ. 121: «Στήριξας τους μαθητάς σοφία και χάριτι, δυνατωτέρους ειργάσω της των Ελλήνων, Σώτερ, ερεσχελίας (=μωρολογία) και τα τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα…»
Ιούλιος

 • 17 του μηνός: Μαρίνας μεγαλομάρτυρος. Εις τους Αίνους σελ. 94: «Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας».
 • 23 του μηνός: Φωκά ιερομάρτυρος. Εις τον Κανόνα, Ωδή η΄, σελ. 122: «Έρρει (=πήγαν στο διάβολο) των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι =διπρόσωπος) και το ψεύδος αυτών»
 • 26 του μηνός: Παρασκευής οσιομάρτυρος, Απόστιχα Εσπερινού σελ. 134: «Και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας»

Αύγουστος

 • 23 του μηνός: Λούπου μάρτυρος. Εις τον Κανόνα σελ. 126: «και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων, δυνάμει του Πνεύματος»
 • 25 του μηνός: Βαρθολομαίου Αποστόλου, Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄, σελ. 134: «σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν…»

Σεπτέμβριος

 • 17 του μηνός: Πίστεως- Ελπίδος- Αγάπης και Σοφίας μητρός αυτών. Εις το Κοντάκιον σελ. 117: «Σοφίας της Σεμνής, ιερότατοι κλάδοι,…σοφίαν απεμώραναν των Ελλήνων εν χάριτι…»
 • 22 του μηνός: Φωκά ιερομάρτυρος. Εις τον Κανόνα, Ωδή σελ. 134: «λαμπρώς κατήσχυνας Ελλήνων σεβάσματα και πολυθείας το άθεον» Ωδή ε΄, σελ. 137: «Οι των Ελλήνων σοφοί, ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασι»

Οκτώβριος

 • 2 του μηνός: Κυπριανού, Ωδή η΄, σελ. 15: «Σοφώτατα της ελληνικής κατεφρόνησας σοφίας, ένδοξε»
 • 3 του μηνός: Διονύσου του Αρεωπαγίτου. Εις το Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 16: «καταπτύσας των Στωικών φιλοσόφων, των Απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο»
 • 14 του μηνός: Ναζαρίου- Γερβασίου…μαρτύρων. Εις τον Οίκον, σελ. 82: «Ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν»
 • 15 του μηνός: Λουκιανού πρεσβυτέρου. Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 88: «Νενεκρωμένους και βυθώ της ελληνικής αθείας, καταποθέντας τους λαούς, ζωηφόροις σου λόγοις ανείλκυσας». Εις το Εξαποστειλάριον του ιδίου, σελ. 88: «Πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας την πολύθεον και ψευδώνυμον γνώσιν»
 • 22 του μηνός: των εν Εφέσσω επτά μαρτύρων. Εις το Κάθισμα, σελ. 122: «όθεν προ του θανάτου την Ελλήνων μανίαν, πάλιν δε μετά πότμον (=μοίρα), της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες»
 • 30 του μηνός: Ζηνοβίου και Ζηνοβίας. Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄, σελ. 182: «Αίγλην φωτιζόμενος σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως, σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας»

Νοέμβριος

 • 10 του μηνός: Ορέστου μάρτυρος. Εις τον Κανόνα, Ωδή ε΄, σελ. 69: «Αφανισμώ τους θεούς των Ελλήνων συ παραπέμψας»
 • 15 του μηνός: Γουρία, Σαμωνά & Αβίδου μαρτύρων. Στιχηρά Εσπερινού σελ. 106: «Μονάδα τρισάριθμος ομολογήσαντες, άγιοι, των Ελλήνων ελύσατε πολύθεον φρόνημα και μωράν σοφίαν»
 • 18 του μηνός: Πλάτωνος και Ρωμανού, μαρτύρων. Εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 122: «των γάρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την Στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε. Εις τον Οίκον σελ. 124: «Των Ελλήνων λοιπόν άπασα την ματαιότητα…»

Δεκέμβριος

 • 13 του μηνός: Αυξεντίου, Ευστρατίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου μαρτύρων. Εις τους Αίνους το τέταρτο ποίημα Ιωάννου Μοναχού, σελ. 98: «Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ»

Και όποιοι υποστηρίζουν ότι αυτά δεν αφορούσαν τους Έλληνες αλλά τους Ειδωλολάτρες -άρα τους Έλληνες ως υποσύνολο-, ας διαβάσουν εδώ να μην τα επαναλαμβάνω!