29 December 2007

Χουντοπρόξενοι II

...
Σήμερα μια επιστολή του χουντοπρόξενου Κολωνίας, με την οποία ανακοινώνεται η ίδρυση φιλοχουντικού συλλόγου φοιτητών στην πόλη:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ
ΕΝ ΚΟΛΩΝΙΑ

Εν Κολωνία, τη 13η Σεπτεμβρίου 1972

Φ. 1375.1/2/ΑΣ 98


Προς: Βασιλικήν Πρεσβείαν Βόννης

Κοιν.: Ακόλουθον Ενόπλων Δυνάμεων Βόννης


Θέμα: Ίδρυσις Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων εν Κολωνία

Σχετ.: Υμέτερον 4377/Μ36/28.7.1971


Αναφέρω υμίν, ότι κατόπιν μακρών προσπαθειών μεταξύ των φοιτητών και μακράς διαδικασίας ενώπιον του ενταύθα Πρωτοδικείου, ιδρύθη εν Κολωνία, υπό την άμεσον ημετέραν εποπτείαν, νέος φοιτητικός σύλλογος, υπό την επωνυμίαν "Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων" με έδρα την Κολωνίαν, ο οποίος προσφάτως, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου Κολωνίας, απέκτησεν επισήμως νομικήν προσωπικότητα (e.V.)

Ο νέος Φοιτητικός Σύλλογος διοικείται υπό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, τελούντος εις άμεσον μεθ' ημών επαφήν, του οποίου η σύνθεσις έχει ως εξής:

Κ. Τζ., πρόεδρος
Κ. Κού., αντιπρόεδρος
Α. Πα., γραμματεύς
Χ. Τσε., ταμίας
Α. Κο., μέλος (σημ.: όλα τα ονόματα περιέχονται στο έγγραφο)
Ο Σύλλογος απέκτησεν ήδη γραφείον εις κεντρικόν σημείον της πόλης, πλησίον του Πανεπιστημίου και η διεύθυνσίς του είναι: Luxemburger Str. 47.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξις, ευθύς από του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους, δραστηριότητος, προς την κατεύθυνσιν αφ' ενός μεν επισκιάσεως του ήδη υπάρχοντος και μετά της αριστεράς Κοινότητος Κολωνίας συνεργαζόμενου φοιτητικού συλλόγου, ο οποίος δεν αριθμεί παρά 15-20 ενεργά μέλη, αφ' ετέρου δε η πλαισίωσις των νέων φοιτητών προς κατεύθυνσίν των προς υγιείς και εθνοπρεπείς δραστηριότητας, οι οιωνοί δε διαγράφονται ευνοϊκοί.

Εφ' ω και παρακαλώ υμάς, όπως, ευαρεστούμενοι, μας αποστείλητε ποσόν εκ 5.000 γερμανικών Μάρκων μέχρι τέλους του έτους, προς κάλυψιν δαπανών ιδρύσεως και λειτουργίας του Συλλόγου, ήτοι πληρωμήν ενοικίων, ανακαίνισιν αιθουσών, επίπλωσιν, αγοράν βιβλίων δια βιβλιοθήκην και οργάνωσιν ορισμένων εκδηλώσεων κατά τη διάρκειαν του πανεπιστημιακού εξαμήνου.


(υπογραφή)

Α. Νομικός
Γενικός Πρόξενος Α’

(από το αρχείο του Tάκη Kωνσταντινόπουλου)

Ερμηνευτικές σημειώσεις:

  • Βόννη: Η Βόννη ήταν πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας, πριν ενοποιηθεί με την τέως Ανατολική (για τους νεότερους αυτό).
  • Βασιλική Πρεσβεία, Βασιλικόν Γενικόν Προξενείον: Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν τότε το πρόθεμα βασιλικός/ή/όν, μετά το δημοψήφισμα που έγινε επί χούντας το 1973 και καθαιρέθηκε ο βασιλικός «συνεταίρος», καταργήθηκε και ο χαρακτηρισμός.

Να επισημάνω εγώ ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία σ' αυτό το έγγραφο:

  • Ο συγκεκριμένος πρόξενος δεν προσφωνεί τον πρέσβη με Αυτού Εξοχότητα και τέτοια, όπως ο συνάδελφός του της Φραγκφούρτης. Ξέρει ότι η εξουσία βρίσκεται στο στρατιωτικό ακόλουθο και μόνο τυπικά απευθύνει το έγγραφο στην προϊσταμένη αρχή.
  • Αναγράφει το χουντικό δημιούργημά του «Σύλλογο», τον αντιχουντικό απλούστερα «σύλλογο».
  • Ο χουντοσύλλογος τελεί «εις άμεσον επαφήν μεθ' ημών», δηλαδή είναι εξάρτημα του χουντοπροξένου.
  • «προς υγιείς και εθνοπρεπείς δραστηριότητας»: Υπονοεί τη φιλοχουντική προπαγάνδα και τη (νομιζόμενη) συκοφάντηση των δημοκρατικών φοιτητών και εργαζομένων, τους οποίους τότε χαρακτήριζαν συλλήβδην κομμουνιστές, παπανδρεϊκούς, μπριλακικούς και άλλα συναφή. Μάλιστα, ένας υπάλληλος χουντικών φρονημάτων του Προξενείου Φραγκφούρτης, όταν μεθούσε (που συνέβαινε συχνά) και συναντούσε αντιπάλους της χούντας, τους «έβριζε» δημοκράτες!
  • Τελικά, έρχεται στο ψητό, να αποσταλούν 5.000 μάρκα! Δεν είναι σπουδαίο το ποσό -ως επιμελητής στο Πολυτεχνείο έπαιρνα τότε μηνιαίως 3.500 μάρκα-, συνήθως ξοδεύονταν για φιλοχουντική προπαγάνδα μερικές δεκάδες χιλιάδες μάρκα.
  • Φίλοι που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στην Κολωνία δεν θυμούνται, πάντως, να δημιουργήθηκε κάποια βιβλιοθήκη ή να οργανώθηκε οποιαδήποτε φιλοχουντική εκδήλωση. Ίσως να έγιναν κάποια πράγματα ιδιωτικά και σε μικρό κύκλο, αλλιώς θα έπεφτε τρικούβερτο ξύλο, αν έβγαινε πρόσκληση γενικής ισχύος. Το πιθανότερο είναι να φαγώθηκαν τα λεφτά σε «στενό κύκλο»...
Να θυμηθούμε ότι μερικούς μήνες μετά την ίδρυση αυτού του συλλόγου έγιναν στην Αθήνα τα γεγονότα της Νομικής Σχολής και στο μεθεπόμενο εξάμηνο τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Οπότε, αυτός ο χουντοσύλλογος δεν φαίνεται να ευδοκίμησε και να έφτασε καν τους «15-20 ενεργούς φοιτητές» που λέει ο άλλος ότι διέθετε ο κανονικός πανεπιστημιακός σύλλογος της πόλης. Ποιος θα πήγαινε να γραφτεί στο χουντοσύλλογο, όταν όλα έδειχναν ότι το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα παραπαίει;

Εκείνη την εποχή παρατηρήθηκε μάλιστα μια ριζοσπαστικοποίηση, ιδίως μεταξύ των νεότερων Ελλήνων φοιτητών, ανάλογη με αυτή που εξελίχθηκε μέσα στην Ελλάδα. Διαμορφώθηκαν σε όλες σχεδόν τις πανεπιστημιακές πόλεις ομάδες Ελλήνων μαοϊκών και αναρχικών αριστερών, οι οποίοι αμφισβητούσαν τους «κατεστημένους» κεντρώους και αριστερούς συμφοιτητές τους. Με τους χουντικούς έπαιζαν συχνά πυκνά ξύλο, αλλά δεν υπήρχαν και πολλοί που δήλωναν υποστήριξη στη χούντα..
(Στέλιος Φραγκόπουλος, Stelios Frangopoulos)